Forsiden

Skal gi et bedre politi

Politiet har allerede gått fra 27 til 12 politidistrikter. De nye distriktene er i gang med et langsiktig utviklingsarbeid. Stortinget har gitt politiet i oppdrag å gjennomgå politiets lokale organisering (lensmannskontorer og politistasjoner og geografiske driftsenheter), og gjøre endringer som sikrer et bedre politi. Dette skal bidra til at mer av politiets ressurser brukes på en operativ og tilstedeværende polititjeneste i lokalsamfunn over hele landet.

Åpen og involverende prosess

Arbeidet med å finne gode lokale løsninger vil pågå utover høsten og vinteren. For å sikre et godt resultat, skal politidistriktene legge til rette for en åpen og involverende prosess med kommunene og tjenestemannsorganisasjonene.

For mer utfyllende informasjon om mål og retningslinjer for endringen av politiets lokale organisering, se Politidirektoratets oppdragsbrev til politidistriktene til høyre på siden. 

Politidistriktet leverer sin tilrådning til Politidirektoratet, som har beslutningsmyndighet i saken. Kommunene kan påklage Politidirektoratets beslutning til Justis- og beredskapsdepartementet, på grunn av forhold ved saksbehandlingen.

Fremdrift i arbeidet med beslutning om ny lokal organisering:

  • Medio oktober - politimesters forslag til lokal organisering sendes til uttalelse blant kommuner og tjenestemannsorganisasjoner
  • Politimester skal innen 15. desember 2016 gi sin tilrådning til Politidirektoratet om eventuelle endringer i antall lensmannskontorer og politistasjoner, og plassering av disse
  • Politidirektoratet har beslutningsmyndighet, og beslutter ny lokal struktur for norsk politi tentativt i midten av januar 2017
  • Kommunene er gitt klageadgang til Justis- og beredskapsdepartementet. Klageperioden er på åtte uker
  • Politidirektoratet vil med en slik tidsplan ha omlag to uker på å vurdere klagesakene, før de eventuelt oversendes til departementet innen 1. april 2017

Les mer om prosessen for endringer av politiets lokale organisering i ditt politidistrikt

Finnmark politidistrikt

Troms politidistrikt

Nordland politidistrikt

Trøndelag politidistrikt

Møre og Romsdal politidistrikt

Vest politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt

Agder politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt

Oslo politidistrikt

Øst politidistrikt

Innlandet politidistrikt