Forsiden

Skal gi et bedre politi

Politiet gikk fra 27 til 12 politidistrikter 1. januar 2016. De nye distriktene er i gang med et langsiktig utviklingsarbeid. Stortinget ga politiet i oppdrag å gjennomgå politiets lokale organisering (lensmannskontorer og politistasjoner og geografiske driftsenheter), og gjøre endringer som sikrer et bedre politi. Dette skal bidra til at mer av politiets ressurser brukes på en operativ og tilstedeværende polititjeneste i lokalsamfunn over hele landet.

Åpen og involverende prosess

Arbeidet med å finne gode lokale løsninger har pågått utover høsten 2016 og vinteren 2017. For å sikre et godt resultat, har politidistriktene lagt til rette for en åpen og involverende prosess med kommunene og tjenestemannsorganisasjonene.

For mer utfyllende informasjon om mål og retningslinjer for endringen av politiets lokale organisering, se Politidirektoratets oppdragsbrev til politidistriktene til høyre på siden. 

Politidistriktet leverte sin tilråding til Politidirektoratet, som har beslutningsmyndighet i saken. Beslutningen om ny lokal organisering av norsk politi fulgte i all hovedsak tilrådingene fra landets politimestere

Berørte kommuner har anledning til å klage på Politidirektoratets beslutninger om ny tjenestestedsstruktur, med frist 10. mars. 

Fremdrift i arbeidet med beslutning om ny lokal organisering:

  • Medio oktober - politimesters forslag til lokal organisering sendes til uttalelse blant kommuner og tjenestemannsorganisasjoner
  • Politimester leverte medio desember 2016 sin tilråding til Politidirektoratet om eventuelle endringer i antall lensmannskontorer og politistasjoner, og plassering av disse.
  • Politidirektoratet har beslutningsmyndighet, beslutningen ble offentlig 13. januar 2017.
  • Kommunene er gitt klageadgang til Justis- og beredskapsdepartementet. Klageperioden er på åtte uker
  • Politidirektoratet har to uker på å vurdere klagesakene, før de eventuelt oversendes til departementet med frist 1. april 2017

Kart over ny lokal organisering i ditt politidistrikt

Finnmark politidistrikt

Troms politidistrikt

Nordland politidistrikt

Trøndelag politidistrikt

Møre og Romsdal politidistrikt

Vest politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt

Agder politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt

Oslo politidistrikt

Øst politidistrikt

Innlandet politidistrikt

 Selve organiseringen internt i de nye politidistriktene vil skje gradvis i løpet av 2017 og 2018. Publikum og samarbeidspartnere kan forholde seg til og kontakte politiet som før.