Aktuelt

Gjennomsnittet for tiårsperioden 2002-2011 er 518 personskader. Tre av personskadene er meldt til Arbeidstilsynet.

Tilbakemeldingene fra politidistrikt og særorgan (minus tallene for Kripos) viser at personskadene blir fulgt opp i forhold til NAV og Statens pensjonskasse, og at den enkelte arbeidstaker blir ivaretatt på en god måte. Rapporter om ønskede hendelser blir behandlet i de lokale arbeidsmiljøutvalgene (AMU), og adekvate tiltak innenfor Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) settes i verk for å forebygge og redusere årsakene til personskader og uønskede hendelser.

Flest personskader

Ransaking/pågripelse er ikke uventet gjøremålet med klart flest personskader, etterfulgt av kategorien trening – en samlebenevnelse som innbefatter både individuell og kollektiv trening/pålagt instruksjon, eksempelvis av studenter i etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen, og arrestasjonsteknikk/IP-trening, ulike politifaglige øvelser og opplæringer lokalt.

Fordelt etter hvordan skade er skjedd, utgjorde fall, slag og spark de største spesifiserte kategoriene. Klemskade, sårskade og forstuing er de vanligste skadeartstypene.

Personskaderapporten ønsker å gi et bilde av omfanget og utviklingen av personskader i politi- og lensmannsetaten, og har i stor grad samme oppbygning som tidligere års rapporter. Rapporten baseres på statistikk hentet fra HMS-modulen i TTA. I tillegg er politidistrikt og særorgan ved HMS-rådgivere kontaktet/tilskrevet for kvalitetssikring av tallene.