Follo politidistrikt

Politidistriktet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i politidistriktenes lokale organisering (politistasjoner og lensmannskontor). Målet er at den nye organiseringen skal gi befolkningen i distriktet et bedre og mer tilstedeværende politi. For å skape et godt resultat er det viktig med god involvering av kommuner og tjenestemannsorganisasjoner. For tiden jobber 12 arbeidsgrupper i distriktet med forslag til hvordan Øst politidistrikt bør organiseres. Forslagene skal blant annet foreslå hvordan distriktet skal organiseres og hvordan politiet kan levere en bedre polititjeneste i det nye distriktet. Disse forslagene skal leveres til politimesteren innen 1.oktober. Kommunene er involvert i denne prosessen ved at de er representert i distriktets styringsgruppe. Det er syv regionsordførere i styringsgruppen og disse representerer samtlige kommuner i distriktet. Styringsgruppen møtes to ganger i måneden.

Styringsgruppa består av:

 • Jon Steven Hasseldal, politimester
 • John Rune Lunder, fungerende leder i Østfold
 • Arne Jørgen Olafsen, fungerende leder i Follo
 • Bjørn Vandvik, fungerende leder i Romerike
 • Kai Jørand Snipstad, fungerende leder for virksomhetsstyring
 • Jens Elsebutangen, fungerende leder påtale
 • Tommy Brøske, fungerende leder FKE Østfold

Regionsordførere: 

 • Thor Edquist, Halden (Halden)
 • Kjersti Nythe Nilsen, Marker (Indre Østfold)
 • Tage Pettersen (Moss)
 • Ragnhild Bergheim, Lørenskog (Nedre Romerike)
 • Sindre Martinsen Evje, Sarpsborg (Nedre Glomma)
 • Thomas Sjøvold, Oppegård (Follo)
 • Grete Sjølie, Nes (Øvre Romerike)

I tillegg er ansatte representert gjennom fagforeningene, hovedverneombud og prosjektleder for det nye politidistriktet.

Viktige datoer/milepæler:

2016:

16. september: Styringsgruppemøte med regionsordførere.

30. september: Styringsgruppemøte med regionsordførere.

1. oktober: Arbeidsgruppene leverer sine forslag til Politimesteren.

15. oktober: Politimesteren sender ut forslag til lokal struktur på høring til kommuner og arbeidstagerorganisasjonene. Høringsfristen er seks uker.

4. november: Høringskonferanse knyttet til lokal struktur. Deltakere er politimester, Prosjekt Nytt Politidistrikt i Øst, ordførere og arbeidstakerorganisasjonene.

15. desember: Politimesteren sender til tilråding om lokal struktur til Politidirektoratet.

 

2017: 

15. januar: Politidirektoratet beslutter lokal struktur. Klagefrist for kommunene er åtte uker. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet.