Forsiden

Responstiden er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet. Kravene er stilt til oppdrag der liv er direkte truet, eller der det av andre årsaker er behov for umiddelbar innsats fra politiet. Resultatene for 2016 er basert på over 10.000 målte hasteoppdrag.

I tettsteder med over 20.000 innbyggere var politiet fremme på stedet innen 11 minutter i 80 % av hasteoppdragene. I tettsteder med mellom 2000 og 19.999 innbyggere brukte politiet 19 minutter på å komme frem i 80 % av hasteoppdragene. I tettsteder med under 2000 innbyggere og øvrige områder, kom politiet frem innen 29 minutter i 80 % av hasteoppdragene.

Forbedrede rutiner og datakvalitet

Politidistriktene rapporterer å ha gjennomført tiltak som blant annet forbedret flåtestyring, og forbedrede arbeidsrutiner og forbedret datakvalitet, men det er usikkert i hvilken grad dette har påvirket resultatet.

Dette er første gang det er mulig å sammenlikne to hele år. Politidirektoratet og politidistriktene har jobbet kontinuerlig det siste året for å bedre datagrunnlaget, herunder mer nøyaktig vurdering av hastegrad, noe som kan ha påvirket resultatene positivt.

Forventning om en stabil responstid i 2017

Kravene for 2016 varierte mellom de ulike politidistriktene og det var i tillegg stilt ulike krav til responstid for de tre tettstedskategoriene. 11 av 12 distrikter innfridde alle kravene til responstid. 9 av 12 distrikter hadde en reduksjon i resultatene for den minste tettstedskategorien i forhold til 2015. Utviklingen i resultater i det enkelte distrikt er noe variert og må tolkes med varsomhet.

– Vi er meget fornøyd med at politiets responstid er stabil eller til og med svakt redusert i en periode med en krevende omstilling. For 2017 skal publikum kunne forvente en responstid på samme nivå som i 2016, samtidig skal vi legge en plan for en langsiktig og gradvis redusering sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.