Politidirektoratet

Politidirektoratet (POD) er et forvaltingsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet har ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging, og utvikling av politidistriktene og særorganene i politiet.

Særorganer og andre enheter

Særorganene er spesialenheter underlagt politidirektoratet. Straffesakshåndteringen ved Kripos og Økokrim ligger under Riksadvokaten.

Fakta om politi- og lensmannsetaten

I 2016 hadde politi- og lensmannsetaten 15 715 årsverk fordelt på: