Om politiet

1.  januar 2016 etableres landets 12 nye politidistrikter. De nye politidistriktenes hovedseter – eller administrasjonssteder - er der hvor den nye politimesteren har sitt kontor og sin lederstøtte. Det er besluttet at operasjonssentralen skal være plassert i hovedsetet.

Bare dagens hovedseter vurderes

Det er bare hovedsetene i dagens politidistrikter som vurderes som alternativer til hovedseter i de nye politidistriktene. Andre alternativer ligger utenfor de tids- og kostnadsrammer politiet nå forholder seg til i etableringen av nye politidistrikter.

Valg av hovedsete vil i liten grad påvirke polititjenesten ovenfor befolkningen direkte, men skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelser for å levere gode polititjenester der folk er.

Frist på 6 uker

Høringsgrunnlaget vil gå ut til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene. Det vil bli en frist på 6 uker for å komme med innspill til høringsgrunnlaget.

Høringskonferanse

Det blir arrangert høringskonferanse i Oslo 14. oktober. Høringsinstansene vil få en egen invitasjon til konferansen når høringen sendes ut. Utgangspunktet for konferansen er innholdet i høringsnotatet som offentliggjøres uke 41. Hensikten med konferansen er å oppklare eventuelle spørsmål og uklarheter, og bidra til en best mulig høringsrunde. Det vil også bli gitt informasjon om andre sider ved politireformen som kan ha spesiell interesse for kommunene.

Endelig beslutning i desember

Politidirektoratet vil behandle alle innspill i høringen før endelig beslutning om nye hovedseter. Det er et mål å beslutte hovedsetene så tidlig som mulig i desember.