Om politiet

Som del av den pågående nærpolitireformen skal politiet effektivisere etatens interne administrative funksjoner. Hovedformålet med å etablere fellestjenester på de administrative områdene er å frigjøre ressurser, som kan omdisponeres til politiets publikumsrettede tjenesteproduksjon. Samtidig skal etablering av fellestjenester sikre bedre kvalitet, sikkerhet og pålitelighet for brukerne i etaten.

Utredning om lokalisering

Det skal opprettes en felles enhet for håndtering av lønns- og regnskapsoppgaver, underlagt Politiets fellestjenester. Det er Politidirektoratet som skal beslutte i hvilket område denne enheten skal plasseres, og er i ferd med å avslutte et arbeid med å utrede ulike alternativer. Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser ligger til grunn for utredningsarbeidet.

Offentlig høring

Politidirektoratet ønsker innspill og synspunkter fra interessenter og berørte parter. Derfor legges det opp til å gjennomføre en offentlig høring med varighet på 6 uker fra 25. april. Aktuelle høringsinstanser vil være departementer, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, politidistrikt og særorgan, og politietatens tjenestemannsorganisasjoner. For å bidra til en best mulig høringsprosess, vil Politidirektoratet avholde en høringskonferanse i midten av mai. Høringsinstansene vil motta en egen invitasjon.

Endelig beslutning

Målet er at endelig beslutning om lokaliseringen av den nye enheten skal fattes innen sommeren. Enheten skal etter planen være i drift fra begynnelsen av 2017. Politidirektoratet kommer tilbake med mer informasjon.