Om politiet

Som del av den pågående nærpolitireformen skal politiet effektivisere etatens interne administrative funksjoner.

- Hovedformålet med å etablere administrative fellestjenester i politiet er å frigjøre ressurser, som kan omdisponeres til politiets tjenesteproduksjon ovenfor befolkningen. Dessuten vil det bidra til bedre kvalitet, sikkerhet og pålitelighet for brukerne i etaten, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet.

Det er allerede bestemt at det skal etableres en felles nasjonal enhet for lønns- og regnskapsoppgaver, underlagt Politiets fellestjenester. Enheten skal etter planen være i drift fra første del av 2017, og det anslås at den skal ha om lag 70 ansatte når den etterhvert er operativ og i ordinær drift.

Utredning om lokalisering

Politidirektoratet er gitt fullmakt til å beslutte i hvilket område denne enheten skal plasseres. Målet er at endelig beslutning skal fattes før sommeren. Ulike alternativer for lokalisering er utredet med utgangspunkt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Utredningen tok utgangspunkt i alle 28 steder der det utføres lønn- og regnskapsoppgaver i politiet i dag. Politiet er avhengig å få et tilstrekkelig antall medarbeidere med erfaring og kompetanse fra lønn- og regnskapsarbeid i politiet til den nye fellesenheten.

- Politiet har særtrekk og kompleksitet på lønn- og regnskapsområdet som gjør at kompetanse og erfaring fra politietaten innenfor dette feltet er kritisk, spesielt de nærmeste årene. Det er helt avgjørende å sikre at et tilstrekkelig antall av dagens medarbeidere ønsker å bli med over i den nye enheten. Derfor ønsker vi å plassere den nye fellesenheten på et sted i Norge der mange av dagens medarbeidere vil kunne bli med, sier Frede Hermansen i Politidirektoratet.

Les mer om utredning og foreløpige konklusjoner i høringsnotatet til høyre

Foreløpig konklusjon

Bo- og arbeidsmarkedsregionen Drammen vurderes å være det klart mest kostnadseffektive alternativet, både når det gjelder driftskostnader, omstillingskostnader og kostnader knyttet til rekruttering og opplæring. 67 lønn- og regnskapsmedarbeidere i politiet bor i dag innen en times reisevei fra Drammen. Drammensregionen vurderes noe lavere enn flere av de øvrige alternativene når det gjelder hensynet til statens lokaliseringspolitikk. Etter en helhetsvurdering vurderes likevel Drammen som det beste alternativet for etablering av lønns- og regnskapsenheten.

Offentlig høring

Politidirektoratet ønsker innspill og synspunkter fra interessenter og berørte parter. Beslutningsgrunnlaget er på høring, med frist 6. juni. Inviterte høringsinstansers er departementer, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, politidistrikt og særorgan, og politietatens tjenestemannsorganisasjoner. For å bidra til en best mulig høringsprosess, vil Politidirektoratet avholde en høringskonferanse i Oslo 13. mai. Her vil det bli gjort nærmere rede for de foreløpige vurderingene.

Les mer om påmelding til høringskonferansen i høringsbrevet til høyre