Strategier og analyser

Rapportene inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Dette er et tverretatlig samarbeid om kriminalitetsforebygging blant barn og unge i Oslo.

For mer informasjon om dette samarbeidet se salto.oslo.no