Strategier og analyser

Den registrerte kriminaliteten gir indikasjoner på hvordan kriminalitetsbildet i hovedstaden ser ut, men det må en dypere analyse til for å kunne besvare svingningene i anmeldelsestallene og eventuelle mørketall.

Antall anmeldelser som blir registrert påvirkes av anmeldelsestilbøyeligheten hos publikum. Dette er igjen en konsekvens av blant annet de sosiale forholdene kriminaliteten skjer under, som trusselnivået innad i de kriminelle miljøene, politiets tilgjengelighet, borgernes tiltro til politiet med mer. Antall anmeldelser er også resultat av politiets og andre organers egne kontrollaktiviteter.

I statistikkmaterialet er det også oppgitt hvor lang tid det tar å etterforske saker og hvor mange saker som blir oppklart.