Strategier og analyser

Intensjonen med disse analysene er å få større innsikt i kriminalitetsutviklingen på feltet, herunder kunnskap om de kriminelle handlingenes karakter og aktørene de involverer. Målet med voldtektsundersøkelsene er å bygge opp et materiale over tid og følge både samfunnsutvikling og endring i straffesaksbehandling når det gjelder voldtekt.