Østfinnmark politidistrikt

Politimesterens tilrådning
Den 15. desember sendte politimesteren i Finnmark sin tilrådning om lokal struktur til Politidirektoratet. Tilrådningen kan lastes ned til høyre på denne siden.

Høring om effektivisering av politiets lokale struktur i Finnmark
Den 15.10. sendte politimesteren sitt forslag til effektivisering av politiets lokale struktur i Finnmark på høring. Frist for å svare var 1.12.2016. Høringssvar og høringsdokumentet kan lastes ned til høyre på denne siden.  

Rapport med forslag til lokal politistruktur
På fredag 31. september fikk politimesteren overlevert en rapport fra en arbeidsgruppe i politiet med forslag til effektivisering av politiets lokale struktur i Finnmark. Rapporten skal nå gjennomgås, før et bearbeidet og justert forslag sendes ut på offentlig høring.  Rapporten fra arbeidsgruppen kan lastes ned til høyre på denne siden

Bakgrunnen for nærpolitireformen og oppdraget til politidistriktene
Nærpolitireformen er vedtatt i Stortinget, og oppdraget om å effektivisere den lokale politistrukturen er gitt til politidistriktene fra Justis- og beredskapsdepartementet via Politidirektoratet. De sentrale dokumentene som danner grunnlaget og legger føringer for arbeidet med den lokale politistrukturen ligger samlet og kan lastes ned til høyre på denne siden. 

Involvering av kommunene
Kommunene i Finnmark er representert i styringsgruppa for arbeidet med del lokale politistrukturen i Finnmark med tre medlemmer. 
Det er Kristina Hansen, ordfører i Nordkapp og leder av KS i Finnmark, Marion Høgmo, rådmann i Loppa og Jens Betsi, rådmann i Vadsø. 
Styringsgruppa består for øvrig av representanter for politidistriktets ledelse og de ansattes fagorganisasjoner.

Hva skjer når?
25.08.16 Orienteringsmøte og dialog med kommunene i Alta
15.10.16 Politiets utkast sendes på høring
19.10.16 Høringskonferanse i Kirkenes (KS høstkonferanse i Finnmark)
01.12.16 Frist for innlevering av svar i høringen
15.12.16 Politimesteren oversender forslag til Politidirektoratet
15.01.17 Politidirektoratet tar beslutning om lokal struktur
19.03.17 Frist for berørte kommuner på å klage til Politidirektoratet
01.04.17 Politidirektoratets frist for å videresende klage til Justis- og beredskapsdepartementet
01.07.17 Iverksettelse av ny organisering

Orienteringsmøter med kommunene
Politimesteren og flere fra politiet vil møte kommunene i regionrådet i Vestfinnmark 3. oktober, og i regionrådet i Østfinnmark 4. oktober. Politiet er tilgjengelig for kommuner som ønsker en orientering om status og innhold i nærpolitireformen. 

Klageadgang
Det er utgitt en forskrift om klageadgang for berørte kommuner. Forskriften kan lastes ned til høyre på denne siden.