Aktuelt

Kriminalitetsutvikling

Hovedtall

- Betydelig økning i antall anmeldelser; 2 595 anmeldelser i 2009 dvs en økning på 20% fra 2008 og det høyeste antall straffesaker siden 2006.
- Anmeldte forbrytelser står for størstedelen av oppgangen

Prioriterte kriminalitetsområder

Vold
- Antall voldssaker økte betydelig i 2009 – det høyeste siden distriktssammenslåingen
- Vi tror økningen skyldes at flere voldssaker blir registrert, ikke at det begås mer vold
- Økt antall registrerte saker kan skyldes flere forhold; blant annet har vi hatt fokus på å få avdekket og registrert mest mulig av den volden som skjer i distriktet slik at bildet blir mest mulig korrekt
o gjennom at politiet der det er mulig selv, uavhengig av fornærmede, anmelder alle voldstilfeller
o gjennom tettere oppfølging av voldsofre for å få anmeldt flere voldstilfeller
o gjennom å være tilstede på tidspunkter og steder hvor voldsutøvelse skjer.
- Vi ser at den grove volden også har økt markant; antall legemsbeskadigelser er mer enn doblet siden 2008 (og 2007 som var på samme nivå som 2008)
- En undersøkelse av voldssaker fra mai 2008 til mai 2009 viste at 56 % av sakene hadde tilknytning til det private rom (bl.a også i familieforhold) og 44 % ble begått på offentlig sted
- En fortsatt prioritert oppgave fremover er å få avdekket og anmeldt enda mer av volden som skjer i nære relasjoner. Vi registrerte 35 voldssaker i nære relasjoner i 2009.

Narkotika
- Vi har en betydelig økning i antall narkotikasaker i 2009; ca 58% fra 2008 til 2009
- Vi har det høyeste antallet narkotikasaker som vi har registrert siden distriktssammenslåingen i 2002.
- Vi har også en økning i den alvorlige narkotikakriminaliteten.
- Økningen i narkotikakriminaliteten i 2009 skyldes i hovedsak større og målrettet aktivitet fra politiets side mot definerte miljøer.

Narkotikabeslag 2009
- Ut fra de registrerte tall finnes det ca 600 brukere av ulike narkotiske stoffer i Østfinnmark.
- Hovedmengden avbeslag i besto av hasj og amfetamin, med ca 0,5 kg pr. stofftype.
- Anslagsvis består en brukerdose hasj av 0,25g. Gatepris i Østfinnmark er i dag på Kr. 150,- pr g. Dvs over 2000 brukerdoser til en gateverdi over 75.000,- er beslaglagt.
- En brukerdose amfetamin anslås til 0,20g og har en gatepris på kr. 1.000,-. Dette utgjør ca 2500 brukerdose til en gatepris på over kr. 500.000,- som er beslaglagt.

Vinning
- I perioden 2005-2008 hadde vi en markant nedgang i antallet vinningssaker. Vi ser en oppgang igjen i 2009, men den er ikke markant.
- Distriktet har hatt fokus på tett oppfølging av gjengangere og brukt varetekt i større grad enn tidligere der det har vært fare for gjentakelse. Vi har svært lite alvorlige vinningssaker.
- Størstedelen av vinningskriminaliteten er simple tyverier (45% av all vinning i 2009). Grove tyverier er den nest største gruppen innen vinning (om lag 16% i 2009). Simple og grove tyverier utgjorde ca 61% av all vinningskriminalitet i 2009
- Av de grove tyveriene er innbrudd i hytter og næringslokaler de største, hvilket har vært trenden i distriktet over en del år, men tallene er fortsatt små. Vi har få anmeldte innbrudd i det private hjem (leilighet eller villa).

Sedelighet
- Antall sedelighetssaker har økt noe fra 2008, men det er vanskelig å kommentere eller peke på noen trend innen denne type kriminalitet fordi vi antar det fortsatt er slik at politiet bare får kjennskap til noen av disse sakene (mørketall). Det positive er at antallet registrerte saker øker jevnt, noe som kan være et uttrykk for at flere tør anmelde.

Straffesaksavvikling

- Saksbehandlingstiden for både forbrytelser og forseelser gikk ned i perioden 2005-2008. Vi har en oppgang i 2009, men saksbehandlingstiden er imidlertid totalt sett innenfor det akseptable. Saksbehandlingstiden innen de prioriterte områdene er også akseptabel.
- Saksbehandlingstiden for vold og vinning har økt noe, mens saksbehandlingstiden i sedelighetssaker er betydelig redusert. I de prioriterte voldssakene er likevel saksbehandlingstiden redusert og godt innenfor den lovbestemte fristen på 90 dager. Tilsvarende er saksbehandlingstiden for prioriterte unge lovbrytere klart innenfor den lovbestemte fristen på 42 dager.
- Den økte saksbehandlingstiden antas å ha sammenheng med at halve staben av påtalejurister ble skiftet ut ved utgangen av 2008. I 2009 har de nye juristene vært gjennom obligatorisk utdanning for nye påtalejurister og har i tillegg hatt begrenset påtalekompetanse samtidig som de erfarne juristene også har måtte bistå med opplæring. Saksproduksjonen har derfor vært betydelig redusert. Etterslepet vil også føre til at saksbehandlingstiden kan øke ytterligere i 2010.

Oppklaringsprosent

- Oppklaringsprosenten ligger omtrent på samme høye nivå som tidligere og er blant de høyeste i landet – forseelser 84,3 % og forbrytelser 58,3 %; totalt 70,3%.
- Oppklaringsprosenten for forbrytelser har holdt seg stabil rett under 60% de siste 5 årene. Oppklaringsprosenten for forseelser har holdt seg stabil rundt 83-85% de siste 5 årene.
- På landsbasis var oppklaringsprosenten for forbrytelser 34,3 og for forseelser 80,7.
- Oppklaringsprosenten innen de fleste forbrytelsestypene er tilfredsstillende, men innen vinning har vi en markant nedgang i oppklaringsprosent, fra å ha ligget mellom 30 og 40 prosent de siste årene til å ligge på 20 prosent i 2009. Her har vi en jobb å gjøre.