Politidirektoratet

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Da må politiet utnytte sine ressurser bedre og mer effektivt enn i dag.  Politiets lokale organisering skal gjennomgås denne høsten og vinteren. 

Innbyggerne bekymrer seg for trafikkfarlige hendelser

I politiets innbyggerundersøkelse for 2016 kommer det frem at 32 prosent av innbyggerne er bekymret for å bli utsatt for trafikkfarlige hendelser. Området er dermed det som flest frykter å bli utsatt for.

Anbefaling om fremtidig opptak av politistudenter

Målet om en politidekning på 2 politiårsverk pr 1000 innbyggere forventes å bli innfridd i 2019. Tilpasninger i Politihøgskolens virksomhet som følge av dette skal utredes nærmere.

Politiet opprettholder sin tillit blant innbyggerne

Politiets innbyggerundersøkelse for 2016 viser at politiet opprettholder sin tillit i befolkningen. Åtte av ti svarer at de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. De siste tre årene har tilliten til politiet ligget over 80 prosent.

Ny organisering av norsk politi

Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontor skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver: forebygging, etterforskning og beredskap.