Aktuelt

Av politidirektør Odd Reidar Humlegård. På trykk i Dagbladet  torsdag18.juni  

Jeg vil jobbe for å få til en kultur der det er åpenhet for å si fra om alle typer forhold som er kritikkverdige, enten det dreier seg om politifaglige rutiner som ikke blir fulgt, eller det dreier seg om trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Dette står også alle landets politiledere og tillitsvalgte bak.

Kultur for åpenhet og dialog

Å ta trakassering på alvor er et ansvar som påhviler alle ansatte. Nulltoleranse for trakassering betyr ikke at trakassering ikke forekommer. Utsagn som "seksuell trakassering finnes ikke hos oss", "det er jo bare spøkefullt ment" og "ta det som et kompliment" bidrar til bagatellisering av problemet. Signaler fra oss som ledere, både gjennom vår personlige praksis og gjennom skrift, tale og beslutninger, har derfor betydning for den rådende kulturens legitimitet.

Åpenhet og god kommunikasjon

Politidirektoratet har utarbeidet ulike veiledere til bruk som støtte i ulike lærings-sammenhenger, for eksempel innen lederopplæring og personalutvikling.  Direktoratets veiledere i etikk og i HMS-kultur er ment å være ett bidrag til å skape enhetlig, koordinert og godt samarbeidende politietat.

I forrige uke fikk alle politidistrikt og særorgan brev der det ble pekt på ulike tiltak som kan fremme åpenhet og god kommunikasjon. Vi mener dette er blant tiltakene som kan benyttes: Åpenhet rundt normer og verdier, diskusjon om hvordan intern kritikk bør håndteres, spørsmål knyttet til ytringsfrihet og varsling bør tas opp i møter, foredrag, internavis eller lignende. Varsling og regelverket må gjøres kjent, og dersom kritikkverdige forhold problematiseres eller avdekkes, må det fokuseres på saken og ikke den som sier fra.

Trakassering ? en subjektiv opplevelse

Trakassering finnes i mange former, og foregår bevisst eller ubevisst. Det er den subjektive opplevelsen ved seksuell trakassering og uønsket atferd som er avgjørende. Derfor er det viktig å være var overfor hvilke reaksjoner din eller andres atferd vekker i omgivelsene. Ville du endret atferd hvis din ektefelle eller andre hadde vært i nærheten? Hvordan ville du ha reagert hvis noen hadde hatt samme atferd eller retorikk overfor noen av dine nærmeste? 

Det krever mot å være tydelig og gi tilbakemelding til hverandre om hvor grensene går for hva som er akseptabel atferd. Det er derfor viktig å opprette gode relasjoner mellom medarbeidere, og å snakke om hvor grensene går. Det er viktig å påpeke at det ikke er den som utsettes for uønsket eller utilbørlig atferd som har hovedansvaret ? ansvaret ligger hos utøveren.

Hvordan si ifra?

Åpenhet og dialog er altså en forutsetning for å få bukt med uønsket og utilbørlig atferd. Gjennom åpenhet om hva uønsket atferd er, og lav terskel for å si fra, kan vi unngå at enkelthendelser gjentas og potensielt utvikler seg til å bli varslingssaker.