Aktuelt

Politiet har et veldokumentert behov for modernisering på IKT-området. Merverdiprogrammet ? som skulle modernisere IKT-systemene på straffesaksområdet ? har vært en viktig komponent i dette.

Programmet var planlagt startet opp i 2016. Høsten 2014 ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring av de planene som forelå for programmet. Den eksterne kvalitetssikringen forelå i mars 2015 og pekte på stor risiko knyttet til gjennomføringsplanen for programmet.. Politidirektoratet iverksatte derfor en egen grundig gjennomgang av de planene som var lagt.Pubikum i fokus

Publikum i fokus

Mange større endringsinitiativ i parallell, ønske om lavere risiko og raskere resultater for publikum og ansatte, gjør at politiet nå trekker opp en ny retning for IKT- moderniseringen. I stedet for ett stort program rettet mot straffesaksområdet, ønsker politiet å gjennomføre moderniseringen som flere og mindre prosjekter som setter bruker og publikum i fokus og leverer verdi raskere og oftere. Merverdiprogrammet startes derfor ikke opp i den formen som var planlagt.

Ved å gjennomføre flere mindre prosjekter med målrettede leveranser avstemt med gjennomføringen av øvrige reform og endringsinitiativ, vil politiet raskere få nye og bedre arbeidsverktøy og levere en bedre polititjeneste til publikum.