Aktuelt

10. juni vedtok Stortinget politireformen. Som følge av dette skal antallet politidistrikter reduseres fra dagens 27 til 12, samtidig som etaten skal videreutvikles og moderniseres. Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert hvilke politimesterstillinger som kan lyses ut. Det avgjørende for vurderingen er hvilke politimesterembeter som videreføres, det vil si at de ikke nedlegges eller endres i betydelig grad i forbindelse med reformen. Er politimesterembetet videreført, fortsetter politimesteren i stillingen ut åremålsperioden. I Oslo og Troms fortsetter politimestrene ut åremålsperioden, slik at stillingene i disse politidistriktene ikke skal lyses ut.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at han stiller svært høye krav til politiets nye toppledere.

- Jeg ønsker en åpen og grundig rekrutteringsprosess, sier han.