Aktuelt

Politi- og lensmannsetaten er blitt tilført betydelig økte ressurser det siste tiåret. Målt i faste priser økte driftsutgiftene fra 9,7 mrd. kroner i 2005 til 14 mrd. kroner i 2014. For 2014 er tre fjerdedeler av disse utgiftene brukt i politidistriktene, mens resten er tilknyttet drift i særorganene, Politidirektoratet og drift av sentrale støttetjenester.

Politidekningen øker
En stor del av utgiftsveksten er gått til å dekke økte personalutgifter. Antall årsverk i politistillinger er økt med om lag 12 prosent fra 2009 til 2014 og i 2014 var det i underkant av 8700 politiårsverk.  Antall politiansatte per 1 000 innbygger var 1,69 i 2014. En stor del av bemanningsøkningen har kommet i politidistrikter som innbefatter store byer som Oslo, Bergen og Stavanger. Politidekningen anslås å nå 2,0 politiårsverk per 1 000 innbygger i 2020, gitt forventet befolkningsvekst og fortsatt høyt studentopptak ved Politihøgskolen. En slik styrking av bemanningen vil isolert sett kunne gi en årlig merkostnad økende fra i overkant av 300 mill. kroner i 2015 til om lag 2 mrd. kroner i 2020.

Begrenset handlingsrom i politidistriktene
Utgifter til lønn og husleie utgjør i gjennomsnitt 84 prosent av driftsutgiftene i politidistriktene. Denne andelen varierer betydelig mellom politidistriktene. Dette kan ses på som bundne utgifter på kort sikt. I tillegg har mange politidistrikt betydelige utgifter til lege- og tolketjenester. Distriktenes handlingsrom for andre tiltak og investeringer er dermed begrenset.

- Det er veldig gledelig at politiet tilføres økte ressurser, og at vi er i gang med en kraftig bemanningsøkning. Samtidig er den økonomiske situasjonen i mange politidistrikt er krevende, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik i en kommentar.

IKT-utgiftene i etaten
Totalt ble det brukt i underkant av 1,1 mrd. kroner på IKT i politi- og lensmannsetaten i 2014, noe som utgjør om lag 8 prosent av de totale driftsutgiftene. Om lag 70 prosent av dette er utgifter til IKT-materiell. Utgiftene til IKT-tjenestene er for stor del knyttet til utgifter som Politidirektoratet og Politiets fellestjenester har hatt til innleie av eksterne konsulenter som bidrar i å utvikle fremtidige IKT-løsninger i politiet.

Det er fjerde gang politiet publiserer sin årlige ressursanalyse. Formålet med ressursanalysen er å bidra til en kunnskapsbasert og målrettet styring av ressursene i politi- og lensmannsetaten.

Les hele analysen via lenken til høyre