Aktuelt

Politidirektoratet
Aldri før har det vært anmeldt like mange menneskehandelssaker som i 2014. Politiet mottok totalt 106 anmeldelser for menneskehandel i 2014, mot 70 i 2013. Dette utgjør en økning på 51,4 prosent.

Tallene fremgår av tilstandsrapporten for 2014 fra KOM. Den årlige tilstandsrapporten gir en oversikt over den nasjonale situasjonen på menneskehandelsområdet. Rapporten beskriver hvilke utfordringer sentrale aktører, myndigheter og organisasjoner, står overfor i arbeidet mot menneskehandelen. Videre søker den å kartlegge art og omfang av menneskehandel i Norge, samt gi en oversikt over straffesaker som omhandler menneskehandel.

Utfordringer i det tverretatlige samarbeidet

Tilstandsrapporten viser at selv om det i 2014 var økning i anmeldelser for menneskehandel og en økning i antall identifiserte mulige ofre som ble fulgt opp, så møter myndigheter og organisasjoner en rekke utfordringer i arbeidet mot menneskehandelen.

KOM peker særskilt på at det er nødvendig med forankring og prioritering av arbeidet mot menneskehandel i alle ledd i etater og organisasjoner. Tross flere års fokus på menneskehandelsfeltet er det fortsatt behov for økt kompetanse, både med tanke på å forebygge, etterforske og straffeforfølge menneskehandel og for å sikre tilstrekkelig bistand og beskyttelse til ofrene.

Øking i antall ofre som ble identifisert

Til sammen ble 324 personer fulgt opp som mulige ofre for menneskehandel i 2014. Dette er en økning på åtte prosent fra 2013. Av de 324 rapporterte ofre, ble 157 identifisert for første gang i 2014.

Hvem er ofrene?

Majoriteten av ofre er fortsatt kvinner som utnyttes til prostitusjon/seksuelle formål, dog utgjør disse sakene en mindre prosentandel, fra 77 prosent i 2013 til 72.2 prosent i 2014.
I 2014 er det derimot en økning i antall menn som ble identifisert som mulige ofre for menneskehandel, fra 12 prosent i 2013 til 16.6 prosent i 2014. Videre ble totalt 36 antatte mindreårige (personer under 18 år) fulgt opp som potensielle ofre for menneskehandel i Norge i 2014. De antatte mindreårige utgjør ca.11 prosent av det totale antall rapporterte ofre. Dette er en marginal økning fra 2013, da 34 mindreårige ble identifisert som mulige ofre for menneskehandel. Dog er andelen mindreårige lavere enn ved tidligere år da de antatte mindreårige utgjorde mellom 20?25 prosent av det totale antallet.

De totalt 324 personene som ble fulgt opp som mulig offer for menneskehandel representerer 37 nasjonaliteter. Nigeria er i likhet med de siste årene den nasjonaliteten som er hyppigst representert, med 141 personer.

Hva utnyttes ofrene til?

For 2014 er fortsatt prostitusjon/ andre seksuelle formål den utnyttelsesformen som utgjør majoriteten av sakene. Dog er det en økning i rapporterte ofre antatt utnyttet innen tvangsarbeid og tvangstjenester, fra 29 prosent i 2013 til 31.7 prosent i 2014.  Økningen i antall anmeldelser for tvangsarbeid er forholdsmessig større enn økning i antall identifiserte ofre for menneskehandel i tvangsarbeid.  Rapporten presiserer at dette kan skyldes at mange av aktørene som har fulgt opp ofre for tvangsarbeid ikke er representert i KOMs samarbeidsgrupper eller nettverk. En annen forklaring kan være at ofre for tvangsarbeid ikke har blitt identifisert tross anmeldt forhold.

Økning i antall anmeldelser

I 2014 er det registrert et betydelig høyere antall anmeldelser om menneskehandel enn ved tidligere år. 16 av 27 politidistrikt har registrerte anmeldelser. Antallet anmeldelser har steget jevnt fra 2009 til 2012, med en markant økning i 2013 og 2014: Politiet mottok totalt 106 anmeldelser i 2014, mot 70 i 2013 og 48 i 2012. Fra 2013 til 2014 utgjør dette en økning på 51,4 prosent.

Straffesaker

Siden forbudet mot menneskehandel ble innført i 2003, har det per juni 2014 vært avsagt totalt 37 fellende dommer, hvorav en ikke rettskraftig.  Kun fem dommer gjelder utnyttelse til tvangsarbeid og tvangstjenester, resten er for utnyttelse til prostitusjon og andre seksuelle formål. Det er en naturlig konsekvens av det norske systemet at det er langt flere identifiserte ofre for menneskehandel enn domstolsbehandlede saker. Terskelen for å identifiseres som mulig offer er langt lavere enn for å bevise menneskehandel etter straffeloven § 224.

Du kan laste ned KOMs tilstandsrapport til høyre på siden.