Aktuelt

- Vi vil bruke litt mer tid for å sikre en grundig rekrutteringsprosess, og forlenger derfor fristen med en måned. Vi gjør dette for å sikre at vi får best mulig kandidater, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politidirektoratet tar fortsatt sikte på å ansette politimestrene i løpet av 2015.

10. juni vedtok Stortinget politireformen. Som følge av dette skal antallet politidistrikter reduseres fra dagens 27 til 12 i 2016, samtidig som etaten skal videreutvikles og moderniseres.

Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert hvilke politimesterstillinger som kan lyses ut. Det avgjørende for vurderingen er hvilke politimesterembeter som videreføres, det vil si at de ikke nedlegges eller endres i betydelig grad i forbindelse med reformen. Er politimesterembetet videreført, fortsetter politimesteren i stillingen ut åremålsperioden.

I Oslo og Troms fortsetter politimestrene ut åremålsperioden, slik at stillingene i disse politidistriktene ikke skal lyses ut.