Aktuelt

Politidirektoratet
De store ankomsttallene har så langt berørt Politiets utlendingsenhet (PU), men det er også enkelte politidistrikter som har merket økte ankomster. Dette gjelder særlig Østfold og Østfinnmark politidistrikt.

Det har tidligere vært antatt at det vil ankomme om lag 11 000 asylsøkere til Norge i 2015. En oppdatert prognose for 2015 forventes å øke antallet asylsøkere til mellom 16 000 og 20 000. Situasjonen i Europa er uoversiktlig, og det er derfor mulig at vi får masseankomster som ligger høyere enn dagens ankomstbilde viser.

Ankomsttallet representerer en betydelig utfordring for PU, som har ansvaret for identitetsfastsettelse og registrering av asylsøkere. Ankomsttallet representerer også en stor utfordring for det øvrige mottakssystemet, blant annet Utlendingsdirektoratets ansvar for å etablere og drifte forsvarlige mottak.

Følgende tiltak er foreløpig iverksatt for å møte utfordringene

  • Ankomstregistreringen i PU er styrket gjennom bevilgning av fem millioner kroner ved kongelig resolusjon av 4. september 2015. Politidirektoratet har også gitt PU pålegg om internt å omprioritere ressurser til registrering av asylsøkere.
  • PU har sendt mannskaper til Østfinnmark politidistrikt for å støtte registreringsarbeidet. I tillegg etablerer UDI et mottaksapparat i Kirkenes i samarbeid med PU og Østfinnmark politidistrikt.
  • Regjeringen bevilget ytterligere støtte til arbeidet både i PU og tilknyttet Siem Pilot i statsråd 18. september.

Beredskapsplan

PU har etter anmodning fra Politidirektoratet utarbeidet en beredskapsplan, som skal tre i kraft ved flyktningestrømmer til Norge. Eksisterende plan er fra november 2013. PU har iverksatt et arbeid for å videreutvikle planen, tilpasset dagens situasjon. Politidirektoratet har også igangsatt et arbeid med å videreutvikle en nasjonal plan for masseankomst av asylsøkere. Det er en målsetting at planen skal foreligge i løpet av uke 39. Den nasjonale planen skal være et grunnlag for at aktuelle politidistrikter og særorgan utarbeider lokale planer.

Skulle en situasjon med masseankomst oppstå kan det bli aktuelt å innføre et eller flere av følgende tiltak:

  • Ekstraordinær grensekontroll
  • Intensiverte patruljering i grenseområder
  • Bistand til opprettelse av samleplasser, flyktingmottak
  • Annen bistand til PU

Asylsøkere som melder seg eller fanges opp i et politidistrikt

Det er viktig at det foretas en forsvarlig førstegangsregistrering av alle asylsøkere så tidlig om mulig. Dersom en utlending fremsetter en asylsøknad i et politidistrikt, skal PU kontaktes. Dersom ikke annet avtales med PU, skal politidistriktene foreta en forenklet registrering av asylsøkeren med foto og fingeravtrykk.

Dersom antallet ankomne asylsøkere overstiger politidistriktets normale kapasitet bes Politidirektoratet varslet.

Utlendingsdirektoratets ansvar for innkvartering

Utlendingsdirektoratet har ansvaret for innkvartering og overnatting for asylsøkere.

Innføring av midlertidig grensekontroll

Politidirektoratet har foreløpig ikke fått informasjon om at det vil bli innført midlertidig grensekontroll i Norge. Beslutningsmyndigheten ligger her til Justis og beredskapsdepartementet.