Aktuelt

Politidirektoratet

Det skjer gjennom endringer i straffeprosessloven og en ny forskrift som trer i kraft 2. oktober. Endringene skal styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi bedre vern mot vold og seksuelle overgrep uten å svekke siktedes rettssikkerhet.

De viktigste endringene er

  • Første avhør skal som hovedregel kunne gjennomføres uten at mistenkte siktes eller varsles om avhøret, og uten at forsvarer til stede
  • Adgangen til supplerende avhør videreføres, slik at siktede får stilt spørsmål til vitnet på bakgrunn av det som har kommet frem i første avhør. Dette sikrer siktede en rettferdig rettergang
  • Supplerende avhør skal som hovedregel gjennomføres innen en uke
  • Avhør skal gjennomføres innen en uke i akutte saker hvor fornærmede avhøres om handling som skjedde for mindre enn to uker siden, fornærmede har gitt umiddelbar og fullstendig beretning og når det er nødvendig for å beskytte fornærmede eller vitnet
  • Er vitnet under 6 år eller fornærmet i saken, skal avhør gjennomføres innen to uker
  • I øvrige saker, som regel vitneavhør, er tidsfristen tre uker

Tilrettelagte avhør skal gjennomføres i saker hvor barn og særlig sårbare vitner avhøres i saker om seksuallovbrudd, kjønnslemlestelse, mishandling i nære relasjoner, drap og kroppsskade. Lovendringen gir også politiet mulighet til å gjennomføre tilrettelagte avhør i andre saker hvor det er mistanke om straffbare forhold. Avhørene ledes av erfarne påtalejurister med utvidet påtalekompetanse som erstatter dagens dommerrolle.

Les pressemeldingen fra justis- og beredskapsdepartementet i linken til høyre.