Aktuelt

Bemanningsvekst, øremerkede prosjekter som avhør av barn, styrking av Barnehus, reformarbeid og modernisering av IKT-løsninger er blant områdene som skal prioriteres neste år.

Etaten skal opprettholde dagens nivå og kvalitet på tjenester samtidig som vi gjennomfører politireformen på en god måte. I tillegg skal etterforskningsområdet styrkes, spesielt innen seksuelle overgrep, grov voldskriminalitet og integritetskrenkende kriminalitet.

-Det er positivt at arbeidet med avhør av barn styrkes, sammen med seksuelle overgrep og den alvorlige integritetskrenkende kriminaliteten, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Mer politi

Budsjettet foreslår ytterligere styrking av politiets bemanning med 347 nye polititjenestkvinner og –menn  i 2016. 163 millioner NOK er øremerket denne oppgaven.

- Det er nødvendig at vi fortsetter å styrke bemanningen i politiet, slik at vi kan opprettholde kvaliteten på våre tjenester, sier Humlegård.

Arbeid knyttet til politireformen

Regjeringen foreslår å bevilge 275 millioner NOK til arbeid tilknyttet politireformen. Pengene er i hovedsak knyttet til omstillingskostnader, nye operasjonssentraler og andre nødvendige IKT-tilpasninger som skal tilrettelegge for at vi i 2016 skal etablere en ny organisasjon.

-Det er bra at vi får ressurser til den neste fasen av reformen. Dette vil bli en krevende periode for etaten, og det er viktig med nødvendige investeringer for å sikre at gjennomføringen blir vellykket, kommenterer Humlegård.

IKT

Det er videre foreslått at 100 millioner NOK skal brukes på IKT-modernisering i 2016. Dette skal gi etaten en nødvendig videreføring av IKT-arbeidet.

-Selv med bevilgningen på 100 millioner NOK, ser vi at IKT-situasjonen utfordrer oss. Vi trenger fremdeles investeringer i milliardklassen for å komme opp på et akseptabelt nivå. Det er også en utfordring i 2016, at en stor del av bevilgningen er øremerket, noe som gjør at budsjettsituasjonen vil være stram også i 2016, sier Humlegård. Vi vil fortsette arbeidet med å  gjennomføre endringer i organisering av fellestjenester og administrative oppgaver, noe som på sikt vil gi oss gevinst i 100-millionersklassen. Dette sammen med friske midler, er helt nødvendig for at vi skal kunne investere i IKT og materiell, avslutter Humlegård.

Politidirektoratet vil nå gå mer detaljert inn i budsjettet.