Aktuelt

73 prosent har inntrykk av at politiet behandler folk med respekt uavhengig av hvem de er. 85 prosent mener politiet tar ansvar, 83 prosent mener de utviser mot og 88 prosent beskriver dem som kompetente.

Positiv utvikling - mer synlig og tilgjengelig politi

Sammenlignet med samme undersøkelse fra 2014 ser vi at oppfatningen av politiet har endret seg i positiv retning på flere områder. Andelen som mener politiet er synlige har økt fra 58 prosent i 2014 til 67 prosent i 2015. Andelen som mener politiet er tilgjengelige har økt fra 63 til 71 prosent. Videre mener 83 prosent at de utviser mot, mot 82 prosent i fjor. 

Trygt i Norge

93 prosent sier at de opplever det som trygt å bo og ferdes i Norge. Dette er en økning på 2 % fra i fjor. Undersøkelsen viser at jo høyere utdanning og inntekt man har, jo tryggere føler man seg. Naturlig nok føler de som har vært utsatt for kriminelle hendelser det siste året seg noe mindre trygg enn de som ikke har vært utsatt for noe. Andelen som føler seg trygge er noe lavere i de store byene enn i mindre kommuner.

-Det er veldig hyggelig å se at det norske folk har tillit til politiet og at de mener vi tar ansvar og er kompetente når vi løser våre oppgaver, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Spesielt fint er det å se at befolkningen mener politiet nå er mer synlig og tilgjengelige. Dette har vært og vil fortsette å være en klar målsetning fra politiet – spesielt med tanke på at vi nå er inne i en reformperiode. Politiet skal være synlige og ha fokus på å skape økt trygghet derfor folk bor og ferdes i det daglige, sier Humlegård.

Frykter trafikken

Folk er mest bekymret for å bli utsatt for trafikkfarlige hendelser, men de har også høy tiltro til at politiet kan håndtere disse hendelsene når og hvis de inntreffer. Mens folk i Oslo er mest bekymret for vold/trusler om vold, voldtekt, ran, utpressing og lommetyveri, er folk i Troms og Nordland i mindre grad bekymret for hærverk og tyveri og innbrudd enn andre. Når det gjelder kriminalitet på internett er det få geografiske forskjeller, men mens de over 40 er mer bekymret for svindel på internett og ID-tyveri, er unge mer bekymret for trakassering på internett. Generelt sett viser undersøkelsen av kvinner er jevnt over mer bekymret enn menn, og at yngre er mer bekymret enn eldre.

Menn melder fra mer enn kvinner

60 prosent av befolkningen har vært i kontakt med politiet på ulike måter det siste året. 27 prosent av disse har kontaktet politiet i forbindelse med anskaffelse av pass, lisenser eller tillatelser. 27 prosent har vært stoppet i en form for kontroll og 18 prosent har besøkt politiets nettsider. Andelen er relativt stabil og det er små forskjeller mellom distriktene. Flere menn enn kvinner har meldt fra om mistenkelige forhold (16 vs 13 prosent) og kommet med en formell henvendelse (30 vs 24 prosent). Hovedårsaken til at folk lar være å anmelde hendelser er at de mener saken trolig ville blitt henlagt eller ikke prioritert (21 prosent), eller at saken var mindre alvorlig (19 prosent). 14 prosent mente det ikke hadde noen hensikt å anmelde og 11 prosent sier at de ordnet opp i det selv.

Om undersøkelsen

Politiets innbyggerundersøkelse har til hensikt å kartlegge innbyggernes oppfatninger av politiet i Norge. Undersøkelsen avdekker politiets omdømme i befolkningen, folks oppfatninger av politiets verdier og virksomhetsområder, opplevelse av trygghet og bekymring for kriminalitet, samt en rekke forhold rundt kontakt med politiet. Resultatene vil inngå som et kunnskapsgrunnlag for utvikling og styring av politiet.

Målgruppen for undersøkelsen er Norges befolkning over 18 år. Totalutvalget består av 5350 personer i alderen 18-95 år. Det har blitt benyttet kvoter på 170 intervjuer per politidistrikt (27 distrikter) samt et tilleggsutvalg på 750 intervjuer i Oslo. Det har også blitt benyttet kvoter på alder for å sikre en sammensetning i utvalget som ikke avviker for mye fra den faktiske alderssammensetningen i befolkningen. Intervjuene er gjennomført på telefon av Ipsos og datainnsamlingen fant sted i tidsrommet 3. november - 14. desember 2015.