Aktuelt

Foto: Kåre M. Hansen Foto: Kåre M. Hansen

Det viser en samfunnsøkonomisk analyse Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet har laget om transport og fremstilling av varetektsinnsatte. Analysen viser at en overføring av ansvaret for denne oppgaven fra politiet til Kriminalomsorgen vil frigjøre politikraft og redusere politiets oppgavespenn.

De to etatene har allerede høstet betydelige erfaringer med ordningen. I august 2014 overtok Kriminalomsorgen ansvar for transport og fremstilling av varetektsinnsatte i politidistriktene Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold, og det ble bevilget penger til Kriminalomsorgens utgifter til tiltaket. Prosjektet skal være sluttevaluert i mai 2016, men allerede nå ser etatene på muligheten for å videreføre samarbeidet.

Mindre tomkjøring

De har utarbeidet en enkel samfunnsøkonomisk analyse for mulige virkninger ved overføring av ansvar for transport og fremstilling av varetektsinnsatte fra politiet til Kriminalomsorgen i politidistriktene Vest, Sør-Vest, Øst og Oslo.

Analysen viser at dette vil kunne frigjøre politikraft og redusere oppgavespennet i politiet. I tillegg kan det bli mindre tomkjøring, ettersom Kriminalomsorgen vil ha transportbaser i nærhetene av fengsler. Det forventes også bedre styring og samordning av transporter og fremstillinger hvis Kriminalomsorgen overtar ansvaret.

Frigjør politikraft

Ledelsen i Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet stiller seg i hovedsak bak analysens konklusjoner. Direktoratene har overfor Justis- og beredskaps-departementet anbefalt å overføre ansvaret for transport og fremstilling av varetektsinnsatte til Kriminalomsorgen for Oslo politidistrikt og Øst politidistrikt fra 2017. Dette er distrikter med særlig mange transporter og fremstillinger. Oslo politidistrikt skal også bistå Kripos og Økokrim med kjøreoppdrag.

Assisterende politidirektør Vidar Refvik sier at det er viktig at politiet beholder de frigjorte politiårsverkene, selv om ansvar for transport flyttes til Kriminalomsorgen.

- Et sentralt mål med tiltaket er å frigjøre politikraft, og da må de frigjorte politiårsverkene bli i etaten, mener Refvik.