Aktuelt

Tallene er hentet ut fra politiets driftsstatistikk, STRASAK, og presenteres i rapporten Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2015.

Seksuallovbrudd øker

Antall seksuallovbrudd og voldslovbrudd går opp. Samtidig viser tallene et redusert antall anmeldelser for ran. Grovt tyveri fra person på offentlig sted går ned fra 16.627 i 2014 til 12.845 i 2015. 

I 2015 har politiet også redusert restansene og økt oppklaringsprosenten. Også saksbehandlingstiden går ned.

Færre drap

Det ble i 2015 registrert 23 drapsofre i 22 saker. Dette er et historisk lavt antall drap. Vi må tilbake til 1971 for å finne et tilsvarende lavt tall.

I 1971 var det 3.888.305 innbyggere i Norge, mot 5.165.802 i 2015 (SSB-tall).

Se også utfyllende kommentarer fra Kripos sin drapsoversikt 2015.

Forbrytelser og forseelser

Fra og med Strasak-rapporten for 2015 er det gamle skillet mellom forseelser og forbrytelser opphevet. Dette skjer som følge av at denne endringen trådde i kraft i forbindelse med implementeringen av ny straffelov som kom 1. oktober 2015. For enkelte statistikkgrupper vil det derfor kunne være vanskeligere å sammenlikne tall direkte fra 2014 til 2015.

STRASAK er politiets driftsstatistikk. Politidirektoratet publiserer STRASAK-tall på politi.no.

Du kan laste ned rapporten Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2015 til høyre på siden.