Aktuelt

Det er besluttet at lønn- og regnskapsoppgaver i politiet skal organiseres i en samlet fellestjeneste i regi av Politiets fellestjenester (PFT). Det er Politidirektoratet som skal beslutte hvor denne enheten skal plasseres. Kommunal og moderniseringsdepartementets retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser ligger til grunn for utredningsarbeidet.

Politidirektoratet ønsker innspill og synspunkter fra interessenter og berørte parter. Derfor legges det opp til å gjennomføre en offentlig høring med varighet på 6 uker fra 21. april.  Aktuelle høringsinstanser vil være departementer, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, politidistrikt og særorgan, og politietatens tjenestemannsorganisasjoner.

Endelig beslutning om lokaliseringen av den nye enheten skal fattes innen sommeren. Enheten skal etter planen være i drift fra begynnelsen av 2017. Politidirektoratet kommer tilbake med mer informasjon.