Aktuelt

Endringen som ble gjort innebærer at personer som er født i land hvor opplysninger om fødested ikke kan verifiseres, ikke lenger vil få fødestedet opplyst i passet.  I stedet for opplysninger om fødestedet, vil det stå «Ukjent». 

Bakgrunnen for retningslinjene er krav til verifisering av opplysningene. Ved å utstede et pass der nærmere angitte opplysninger fremgår, går norske myndigheter god for at opplysningene er korrekte.  Politidirektoratet vil ikke innføre opplysninger om fødested, med mindre folkeregisteret kan legge opplysningene til grunn.

Politidirektoratet har i ettertid sett at endringen kan ha enkelte uheldige konsekvenser, og direktoratet vil nå vurdere om problematikken rundt fødested kan løses på en bedre måte.  Inntil dette eventuelt skjer, fortsetter dagens praksis. POD vil også tilby organisasjoner som ivaretar berørtes interesser et møte for å få deres innspill og synspunkter.

Allerede utstedte pass er gyldige for den perioden som fremgår av passet. De som har gyldige pass trenger derfor ikke å fornye det før utløpsdato.

Vi minner også om at fødeland vil stå i passet, selv om fødested ikke er innført.

Dette står i rundskrivet om dette:

«5.3 Fødested og fødeland

Fødested og -land må registreres. Passmyndigheten kan unnlate å føre fødeland inn i passet til søkere som ber om det, og som antas å ha et særlig behov for utelatelsen. I tilfelle hvor passøkere ønsker å utelate innføring av fødeland i passet, må passmyndigheten skrive fødeby eller føderegion i rubrikken for fødested. Passmyndigheten skal på forhånd gjøre passøkeren oppmerksom på at eventuelle problemer ved grensepassering som har sin årsak i at fødelandet ikke er innført i passet, er passøkers eget ansvar.»