Aktuelt

I Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet bemerkes det at politiet har for lang saksbehandlingstid og for dårlig etterforskning av arbeidsmiljøkriminalitet. Riksrevisjonen har undersøkelse omfatter totalt 5455 anmeldelser for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven i tidsrommet 2009 til 2015.

Ulikheter
I dag er det for store ulikheter mellom politidistriktene både på kvalitet og kapasitet innenfor etterforskning. Slik skal det ikke være i fremtiden. Gjennom etterforskningsløftet skal etterforskningsfeltet styrkes. Dette er en viktig del av nærpolitireformen.  I tillegg er det etablert fem tverretatlige enheter som skal forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet, samt et nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter mot økonomisk kriminalitet, herunder arbeidsmarkedskriminalitet.

Fokus på tiltak
Direktoratet mener at saksbehandlingstiden er for lang og vil fortsatt fokusere på tiltak for å få saksbehandlingstiden ned. Riksrevisjonens rapport viser at det går i riktig retning. Gjennomsnittlig saksbehandlingstiden i 2015 var på 237 dager, noe som er den korteste de siste fem år. Saker som omhandler arbeidsmiljøkriminalitet kan være komplekse og tidkrevende å etterforske. Derfor kan krevende enkeltsaker bidra til store utslag på statistikken. I tillegg må det fortsatt være slik at politiet prioriterer sakene ut fra alvorlighetsgrad, og at der hvor man ikke har kapasitet til å ta alle sakene må de mest alvorlige gis forrang.

Oppklaringsprosent
Oppklaringsprosenten i saker som gjelder arbeidsmiljøkriminalitet har i alle år ligget høyere enn gjennomsnittlig oppklaringsprosent for alle kriminalitetstyper. I 2015 var oppklaringsprosenten 67, mens den var 53,8 for alle kriminalitetstyper. Men oppklaringsprosenten varierer mellom politidistriktene.

Beskytter arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøkriminalitet er brudd på lover og forskrifter som beskytter arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet er kontrollmyndighet, men alle ulykker som medfører død eller alvorlig personskade skal straks meldes til politiet. Arbeidsmiljøkriminalitet omfatter blant annet manglende opplæring og feil på utstyr som fører til død eller personskade, ulovlig overtid, manglende internkontroll og sosial dumping.

Flere anmeldelser
Fra 2009 til 2015 har anmeldt arbeidsmiljøkriminalitet økt. Lavest antall var i 2010 med 668 anmeldelser, mens høyeste antall var i 2014 med 866 anmeldelser. Av totalt anmeldte lovbrudd utgjorde arbeidsmiljøkriminalitet i 2015 0,2 prosent. Økningen er positiv, men politiet ønsker at folk som har mistanke om denne type kriminalitet anmelder.