Aktuelt

Rapporten sammenligner anmeldt kriminalitet pr. 1. tertial de siste fem årene. Vinningskriminalitet har fortsatt flest anmeldelser. Men det er også den kategorien med størst nedgang, fra 55 172 anmeldelser 1. tertial 2012 til 34 375 anmeldelser 1. tertial 2016. Dette utgjør en gjennomsnittlig årlig nedgang på ni prosent. Noe av nedgangen skyldes innføringen av ny straffelov, hvor det ikke lengre skilles på forbrytelser og forseelser. Begge deler omtales nå som lovbrudd.

Lovbrudd i trafikken er kategorien med nest høyest antall anmeldelser. Også her er det en nedgang fra 19 340 anmeldelser i 1. tertial 2012 til 18 087 1. tertial 2016. Nedgang er det også i den tredje største kategorien, narkotikalovbruddene. I løpet av 1. tertial 2016 mottok politiet 13 851 anmeldelser, noe som er det laveste pr. 1. tertial de siste fem årene.

Antall voldsanmeldelser har økt fra å ligge stabilt rundt 9 000 til 10 277 saker i 1. tertial 2016. Hovedårsaken til økningen er ikke et mer voldelig samfunn, men innføringen av ny straffelov. Tidligere var trusler, forulemping og hindring av offentlige tjenestemenn og andre særskilte yrkesgrupper tilordnet kategorien "annen". Etter ny straffelov er disse straffebudene under voldslovbrudd.

Anmeldte seksuallovbrudd øker. Her er det en jevn økning i de fleste utvalgte lovbruddene.  Størst er økningen i anmeldelser for seksuell omgang med barn mellom 14-16 år og seksuell handling med barn under 16 år. Fra 1. tertial 2015 til 1. tertial 2016 har anmeldelsene økt med 51 prosent. Anmeldelsene gjenspeiler ikke nødvendigvis en reell økning i omfanget. Økt fokus på seksuelle overgrep i media og blant ulike profesjoner, og økt oppdagelsesfrekvens og bedre bistand til fornærmede kan bidra til flere tør og ønsker å anmelde.