Aktuelt

Vinningslovbrudd har hatt en jevn reduksjon de fem siste årene. Fra 2. tertial 2012 til 2. tertial 2016 var reduksjonen nærmere 44.600 anmeldelser.  Fra 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016 gikk anmeldte vinningslovbrudd ned fra 93.670 til 76.818. Vinningslovbruddene utgjør den største kategorien av anmeldt kriminalitet. Per 2. tertial 2016 utgjør anmeldte vinningslovbrudd 34 prosent av det totale antallet anmeldelser.

Sammensatt årsak
Årsaken til nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd er sammensatt.  Noe av årsaken skyldes overgang til ny straffelov i fjor. Simple bedragerier som etter gammel straffelov var kategorisert under kriminalitetstypen vinning, er i ny straffelov tilordnet økonomiske lovbrudd. Per 2. tertial 2016 utgjorde disse om lag 11.600 anmeldelser. Men nedgangen siste år er på nærmere 17.000 anmeldelser, så nedgangen er betydelig også når vi tar høyde for koding etter ny lov. - Politiet har hatt en betydelig satsing på å redusere vinningslovbruddene, særlig gjelder det organisert vinningskriminalitet. Når det gjelder tyverier fra person på offentlig sted, ofte omtalt som lommetyverier, påvirkes de nasjonale tallene sterkt av utviklingen i Oslo. Politiet i Oslo jobber målrettet mot lommetyverier. Politiets innsats i kombinasjon med andre forhold, eksempelvis tyverisikringstiltak på mobiltelefoner, kan ha bidratt til reduksjonen i vinningslovbruddene, sier seksjonssjef Astrid Borge i Politidirektoratet.

Markant økning
Siden 2014 har det vært en markant økning i antall anmeldte seksuallovbrudd. Økningen skyldes blant annet betydelig økning i anmeldelsene av seksuelle overgrep mot barn. Det er stort fokus på disse lovbruddene. Spesielt internettets betydning i overgrepssaker. En gjerningsmann kan begå overgrep mot flere titalls barn uten fysisk å berøre dem. Økt fokus og bevisstgjøring kan ha bidratt til at flere forhold blir anmeldt. Et godt eksempel på bevisstgjøring er kampanjen Ikke alle hemmeligheter skal holdes, som Kripos utarbeidet i forbindelse med lanseringen av rapporten Seksuelle overgrep mot barn under 14 år.

Rapporten kommenterte STRASAK-tall presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling for 2. tertial i årene 2012-2016. 

Du kan laste ned rapporten til høyre på siden.