Aktuelt

Det er et mål å løse oppgavene med politiets egne krefter i størst mulig grad. Men, på enkelte områder har politiet behov for å kjøpe inn ekstern ekspertise og ressurser for å kunne levere på de forventningene samfunnet har.

Det er viktig at politiet er svært bevisst når det gjelder bruk av konsulenter. Det er derfor etablert en ny konsulentpolicy som skal gjøre det enklere å vurdere hvor bruken av konsulenter er hensiktsmessig.

Politiets konsulentpolicy

I følge politiets konsulentpolicy kan politiet vurdere å kjøpe inn bistand fra konsulenter når:

  • Etaten har midlertidige behov for spisskompetanse/kapasitet som det ikke er hensiktsmessig å bygge opp internt i etaten
  • Det er uforholdsmessig kostbart å ansette
  • Etaten har behov for kompetanseutvikling eller nødvendig bidrag fra uavhengig ekspert

Utviklingsprosjekter krever mye av etaten

Etaten har, som kjent, et stort etterslep på IKT-siden. Arbeidet med å rydde opp i gamle systemer er i gang. Samtidig gjennomføres det tunge utviklingsprosjekter som krever mye. Denne kombinasjonen gjør at behovet for bemanning – både permanente og på konsulentsiden, er stort.

-Vi ønsker å erstatte konsulenter med faste ansatte der vi kan og hvor vi ser at det er riktig. Samtidig er det noen oppgaver det er mer hensiktsmessig å leie inn folk til å gjøre, sier avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet Frede Hermansen.

Eksempler på disse tilfellene kan være når:

  • Kompetansen trengs raskt
  • Kompetansen trengs i en begrenset periode
  • Kompetansen er krevende å få tak i

Prognose for fremtidig konsulentbruk

Samlet sett er det lite sannsynlig at konsulentutgiftene vil gå ned i 2016. Dette fordi omfanget av øremerkede bevilgninger fra Stortinget til å gjennomføre utviklingsprosjekter økte kraftig fra 2015 til 2016. Flere utviklingsprosjekter vil i mange tilfeller bidra til større konsulentbruk. For årene fremover ser det ut til at dette utviklingsomfanget vil videreføres.

-Vi vil hele tiden arbeide med å gjennomføre utviklingstiltakene på en mest mulig kostnadseffektiv måte, men jeg tror ikke det alene vil gi et signifikant skift på dette området. I gjennomføring av disse utviklingstiltakene vil det være rasjonelt og kostnadseffektivt med en viss grad av innleid ekstern kompetanse, avslutter Hermansen.

Konsulentbruk utgjorde 2,8% av budsjettet for 2015

I 2015 var etatens budsjett på ca. 13,9 milliarder kroner. Av dette ble 390 millioner, tilsvarende 2,8 prosent, brukt på konsulenttjenester. Av PODs internbudsjett for 2016 ble ca. 7 millioner kroner, tilsvarende 2,6 prosent av internbudsjettet avsatt til kjøp av konsulenttjenester.

Se utviklingen av konsulentbruk i etaten og POD de siste årene ved å laste ned vedlegget "Oversikt konsulentbruk i etaten" til høyre på siden.