Aktuelt

HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet (t.v.) og leder for likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund, Nasim Karim. HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet (t.v.) og leder for likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund, Nasim Karim.

- God kjønnsbalanse i politilederstillinger er nødvendig for å skape en attraktiv arbeidsplass, og for at politi- og lensmannsetaten skal tiltrekke seg, utvikle og beholde viktig kompetanse i fremtiden. Det er også et politisk mål og et viktig bidrag til å levere på vårt samfunnsoppdrag, sier HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen. 

Hensikten med handlingsplanen er å etablere et felles fokus, samt felles prosesser og prinsipper for hvordan oppnå kjønnsbalanse i politilederstillinger spesielt og lederstillinger generelt. Planen skisserer mål for kjønnsbalanse og presenterer prinsipp og tiltak som skal støtte prosessene i politidistrikt og særorgan. 

For å lykkes i arbeidet med kjønnsbalanse må vi starte tidlig med å oppmuntre og motivere talenter for ledergjerningen. Ett av tiltak som skisseres i planen er en mentorordning.  Et flerårig mentorprogram har tidligere vært gjennomført i tre politidistrikt med gode resultater.

- Målene som vi har for planperioden er realistiske, men krever en systematisk og kontinuerlig innsats blant ledere, rekrutteringsansvarlige og medarbeidere for å lykkes. Ledere, HR-funksjonen, tillitsvalgte og vernetjenesten er viktige medspillere i dette arbeidet. Sammen får vi det til, sier Aslaksen.

Det legges opp til at hvert enkelt politidistrikt skal arbeid aktivt, systematisk og profesjonelt med å følge opp de kjønnsbalanserende prinsippene for at målene i planen skal nås. Tiltak skal utvikles og gjennomføres lokalt for å sikre godt eierskap til målene.

Kvinneandelen i politiet er i dag på 44 prosent. Andelen kvinner i lederstillinger utgjør 29 prosent.

Du kan laste ned handlingsplanen for kjønnsbalanse i lederstillinger til høyre på denne siden.