Aktuelt

En sentral ressurs

Hundetjenesten i politiet utgjør en sentral ressurs i forebygging og bekjempelse av kriminalitet. I tillegg er de en viktig ressurs i forbindelse med beredskaps- og krisehåndteringsarbeid. Dagens eierskapsordning er en kombinasjon av distriktseide (1/3) og privateide (2/3) hunder. De distriktene som har distriktseide hunder, har god erfaring med denne ordningen.

?Statseide hunder vil sikre en likere håndtering, og en større forutsigbarhet for arbeidsgiver og hundeførere, sier avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet

Lang prosess

Statlig eierskap av politihundene i Norge har vært gjenstand for flere utredninger, den første allerede i 1966. I land vi kan sammenlikne oss med, som Sverige og Danmark, er politihundene statseide med noen unntak i Sverige. Deres erfaring med ordningen er at dette gir en fornuftig og effektiv forvaltning av politiets hunderessurser.

?I dag finnes det ikke en enhetlig struktur i politidistriktene når det gjelder rekruttering av personell til hundetjenesten, anskaffelse av hundemateriell eller organisering av tjenesten. De siste årene er det rekruttert t ca. 35 hunder per år. Kostnadene ved statseide hunder er anslått å ligge på samme nivå som ved dagens ordning, sier Smedsrud

Prosessen frem mot innføring av statseide politihunder vil foregå i nært samarbeid med særorganene, fagmiljøene, politidistriktene og organisasjonene. Politidirektoratet tar sikte på at dette arbeidet sluttføres i løpet av 2017.