Aktuelt

Politidirektoratet har oversendt et samlet høringssvar fra politidistriktene, politiets særorgan og Sysselmannen på Svalbard, og i flere av høringssvarene blir det framhevet at samarbeidet mellom politi og Forsvar er godt. I arbeidsgrupperapporten står det at samarbeidet mellom politi og Forsvar er preget av prestisje og revirkamp. Politiet kjenner ikke igjen disse påstandene, og flere politidistrikt og særorgan som samarbeider med Forsvaret tilbakeviser dette.


Mangel på transportkapasitet

I de få tilfeller hvor det er vært uenighet, har det hovedsakelig vært relatert til spørsmål om felles transportressurser, spesielt helikoptre. Dette blir forhåpentligvis lettere når nye redningshelikoptre og politihelikoptre kommer på plass.

 

Ansvar for å bekjempe terror

Terror er kriminalitet. I Norge er det politiet som har det overordnede ansvaret for å bekjempe terroranslag, men Forsvaret bistår med utstyr og personell når politiet ber om det. Både politiet og Forsvaret har innsatsklare styrker som kan bistår lokalt politi når det anmodes om det, og disse styrkene har øvd sammen helt tilbake til 80-tallet.

 

Maritim kontraterror

I forslaget til ny instruks foreslås det å gi Forsvaret ansvar for maritime kontraterroroperasjoner, og mulighet til å iverksette og gjennomføre operasjonene uten anmodning fra politiet. Politidirektoratet mener at maritime kontraterroroperasjoner ikke står i noen særstilling, og kan gjennomføres i tråd med de alminnelige prosedyrene for bistand til politiet. De rettslige rammene for Forsvarets bistand til politiet er forankret i politiloven.

 

Om bistandsinstruksen

Formålet med bistandsinstruksen er å gi retningslinjer, og sørge for at samfunnets samlede ressurser utnyttes best mulig, innenfor rammene av grunnloven og politiloven.

 

Du finner høringssvaret fra POD med høringssvarene fra underliggende virksomheter ved å følge lenken til høyre på siden.