Aktuelt

Stortinget har gitt politiet i oppdrag å gjennomgå politiets lokale organisering, og gjøre endringer som sikrer et bedre politi. Politimesterne har foreslått ny tjenestestedstruktur i sitt distrikt, etter involvering av berørte kommuner og tjenestemannsorganisasjoner. I midten av oktober la politimesterne fram foreløpige forslag til ny lokal organisering på høring. Til høyre finnes lenker til høringssvarene i det enkelte politidistrikt.

Politimesterne har nå sendt sine tilrådninger om ny lokal organisering til Politidirektoratet. Disse kan lastes ned til høyre. En oppsummering av tilrådningene gir en samlet anbefaling om en ny lokal organisering av politiet i Norge med 217 lensmannskontor og politistasjoner (tjenestesteder).

Beslutning midt i januar

Politidirektoratet vil bruke tiden fram til midten av januar 2017 på å behandle politimesternes tilrådninger, og vurdere disse opp mot gjeldende krav og retningslinjer. Direktoratet vil gjøre en helhetlig nasjonal vurdering av tilrådningene, som skal sikre at politidistriktene har en mest mulig lik forutsetning for å levere gode polititjenester. Samtidig skal det tas nødvendig hensyn til lokale forskjeller og behov. Det vil være dialog om dette i politiets nasjonale ledergruppe både i desember og januar, for å sikre best mulige løsninger for politidistriktenes lokale struktur.

Les mer om: Endringen av politiets lokale organisering her  

Klageadgang

Når Politidirektoratet har besluttet ny tjenestestedsstruktur, starter en periode på 8 uker der berørte kommuner har anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet på beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner. Klagen sendes til Politidirektoratet. Alle klagene skal vurderes av POD, som vil ta stilling til om det er grunnlag for å omgjøre noen av beslutningene, eller om klagen videresendes til Justis- og beredskapsdepartementet for endelig avgjørelse.

Les mer om: Forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Uttalelse fra berørte kommuner

Berørte kommuner vil få anledning til å uttale seg om de klager som fremsettes overfor Politidirektoratet.  Klager vil bli forelagt for de kommuner som blir berørt, med en kort frist for uttalelse. Politidirektoratet anser kommuner i samme politidistrikt som klager som berørte kommuner.

Les mer om: Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur og Spørsmål og svar lokal struktur