Aktuelt

-Det er veldig gledelig å se at åtte av ti innbyggere har tillit til politiet. Spesielt hyggelig er det å se at også 80 prosent av de som har vært i kontakt med politiet har svært eller ganske stor tillit. Et godt tillitsforhold mellom politi og borgere er avgjørende for politiets evne til å utføre sine tjenester, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Gjøre oss fortjent til tillitten

POD har i en årrekke gjennomført systematiske innbyggerundersøkelser av borgernes forhold til politiet, der tillittsspørsmålet står sentralt. Etter terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya 2011, gikk tillitten til politiet ned.

– I årene etter er vi igjen på et høyt og stabilt nivå. Det viser at vi må gjøre oss fortjent til tillitten hver eneste dag, sier Humlegård. Undersøkelsen viser også at følelsen av trygghet er stor i den norske befolkningen. Hele 94 prosent svarer i undersøkelsen at de føler seg trygge der de bor og ferdes.

En av tre bekymrer seg for kriminalitet på nett

Den teknologiske utviklingen går raskt og det er krevende for politiet å holde følge. Kriminaliteten blir mer kompleks, vanskeligere å oppdage og mer utfordrende å etterforske.

Undersøkelsen viser at en av tre er bekymret for å bli utsatt for svindel på internett og ID-tyveri. 7 prosent av de spurte sier at de har vært utsatt for datakriminalitet eller internettkriminalitet, og av denne gruppen har kun 15 prosent anmeldt disse forholdene. Trolig henger dette sammen med den lave tiltroen til politiets evner til å håndtere denne typen kriminalitet. I undersøkelsen svarer kun 24 prosent av innbyggerne at de har inntrykk av at politiet håndterer disse lovbruddene på en meget eller ganske god måte.

-Politiet anerkjenner at vi må bli bedre på å forebygge og etterforske kriminalitet som skjer på nett. Vi ønsker å prioritere disse oppgavene i langt større grad enn hva vi har anledning til å gjøre i dag. Dette er et ressurs- og tidkrevende arbeid som stiller krav til oss når det gjelder kompetanse, teknologi og kapasitet. Dette er et sammensatt og krevende bilde, som vi ser at utfordrer oss, kommenterer Humlegård.  

Utviklingen stiller nye krav til politiet

Det er viktig for politiet å ha en tilstedeværelse på internett. Uten dette mister politiet mulighetene til å forebygge og etterforske alvorlig og grenseløs kriminalitet.

-Utviklingen stiller nye krav til politiets oppgaveløsning, både i form av mer spisset kompetanse og til nye IKT-verktøy. Dette er områder hvor politiet må styrkes for å kunne etterkomme publikums forventninger og krav i fremtiden, avslutter Humlegård.