Aktuelt

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet (POD) i oppdrag å utrede behov for kapasitet og struktur for utdanningstilbudet ved Politihøgskolen (PHS). Analysen kartlegger dagens kapasitetssituasjon ved Politihøgskolen og vurderer alternativer for kapasitetsutnyttelse gitt endrede rammebetingelser, herunder ulike størrelser på studentopptaket.

Målet om dekningsgrad innfris

Målsettingen om 2,0 per 1 000 innbyggere har vært styrende for studentopptaket ved PHS de siste årene, og målsettingen forventes å bli innfridd i 2019 med dagens opptak på 720 studenter og SSBs gjeldende prognoser for befolkningsutvikling. Et nivå på 2,0 per 1 000 vil innebære at politidekningen er i overkant av eller på linje med politidekningen i Norden.

 

Anbefaling for fremtidig studentopptak

POD anbefaler at det igangsettes et grundigere utredningsarbeid for å danne grunnlaget for å konkludere på en mer langsiktig struktur, innretning og ambisjon for PHS. Dette må sees i forhold til etatens langsiktige kompetanse og kunnskapsbehov. POD legger opp det at dette gjøres som en del av oppfølgingen etatens virksomhetsstrategi mot 2025. Inntil videre anbefaler POD at målet om politidekning er retningsgivende for studentopptaket til PHS. POD er av den oppfatning at man bør unngå store variasjoner i bacheloropptaket. Det anbefales dermed at studentopptaket tilpasses et vedlikehold av en politidekning på 2,0 per 1000 innbyggere, det vil si et nedtrekk i studentopptaket fra dagens 720 til 500 ? 550 fra og med 2018.

Tilpasninger ved PHS

POD vil nå, sammen med PHS, starte et arbeid for å vurdere eventuelle tilpasninger som bør gjøres i Politihøgskolens virksomhet for å sikre rasjonell og effektiv drift ved en reduksjon i studentopptaket fra 2018. POD tar sikte på å ferdigstille dette arbeidet i løpet av våren 2017.