Aktuelt

Dersom det i straffesaker er mistanke om at barn er utsatt for overgrep skal det gjennomføres tilrettelagte avhør av barna. Disse avhørene skal i hovedsak gjennomføres innen 1-3 uker. Fristen regnes fra tidspunktet for anmeldelse eller når politiet av andre grunner har rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold. Når politiet først på et senere stadium i etterforskningen blir klar over at det aktuelle vitnet bør avhøres, regnes fristen fra det tidspunktet politiet hadde rimelig grunn til å anta at vitnet burde avhøres.

Fortsatt for lang ventetid
I 2016 ble det gjennomført 5 514 førstegangsavhør. Av disse ble 47 prosent av avhørene gjennomført innen frist.  - Overgrep mot barn skal prioriteres, og vi ser at politidistriktene jobber stadig bedre med å få ned ventetidene og dette blir høyt prioritert i 2017 også, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Tilrettelagt avhør
Tilrettelagt avhør skal gjennomføres i saker hvor barn og særlig sårbare vitner avhøres i saker om seksuallovbrudd, kjønnslemlestelse, mishandling i nære relasjoner, drap og kroppsskade. Det kan også gjennomføres tilrettelagt avhør i saker som omhandler andre typer straffbare forhold.