Aktuelt

Politidirektoratet har nå foretatt en gjennomgang av de ulike delrapportene som omhandler asylsituasjonen i 2015. På bakgrunn av disse har det nå blitt utarbeidet noen nasjonale funn og læringspunkter.

Vi må lære for å bli bedre

- Asyltilstrømmingen i 2015 var en stor utfordring for flere deler av norsk politi. Vi har vært opptatt av at vi skal lære av vår håndtering på alle nivåer slik at vi kan være bedre forberedt ved en senere situasjon. Mange av våre medarbeidere i distrikt og særorgan gjorde en ekstraordinær innsats, og vi er fornøyd med at vi har fått mange gode og konstruktive tilbakemeldinger i de ulike delrapportene, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

Sosiale medier
Etatene konsentrerte seg blant annet mer om håndteringen av situasjonen og logistikk i stedet for å bruke mer tid på vurdering og håndtering av risiko og trusselbildet.Ett felt som derfor ble undervurdert høsten 2015 var effekten av sosiale medier – på dette feltet må politiet ha større oppmerksomhet på det som kan påvirke ankomstbildet. Utviklingen på sosiale medier må følges med tidligere og det vil eventuelt også være mulig å gi informasjon for å hindre ankomster av personer uten beskyttelsesbehov.

Øvelser og planverk
Funnene i oppsummeringen er blant annet at planverket var utilstrekkelig eller ikke utarbeidet, og som følge av dette var det ikke lagt til rette for øvelser av mulige hendelser.

- På bakgrunn av dette har Politidirektoratet nettopp gjennomført en større tverretatlig øvelse. Det er også etablert et nytt planverk til bruk ved masseankomst av asylsøkere, sier Kvigne.