Aktuelt

En av årsakene kan være økt bevissthet hos ledere og ansatte om betydningen av å rapportere personskader med tanke på å bruke meldingene som grunnlag for skadereduserende tiltak og forebygging.

- Vi har merket at både ledere og ansatte har økt bevissthet om systematisk HMS-arbeid. Den positive utviklingen i antall registreringer gjør oss bedre i stand til å iverksette gode og relevante tiltak for at det å arbeide i politiet skal være trygt, sier seksjonssjef for HMS i Politidirektoratet, Egil Svartbekk.

Antallet anmeldelser for vold mot polititjenestemenn har steget de siste årene. I 2016 ble det anmeldt 1338 forhold, noe som er 60 flere enn i 2015. Vi er bekymret for denne negative utviklingen og ønsker å finne ut hva som kan være årsaken, og hva vi kan gjøre for å redusere risikoen.

HMS-rapporten for 2016 omhandler også sykefraværet i etaten, og tallene viser en liten nedgang fra året før. I 2015 var sykefraværet på totalt 4,95 prosent. I 2016 var tilsvarende tall 4,87 prosent.

- Det er gledelig å se at sykefraværet går ned, særlig med tanke på at nærpolitireformen er inne i en krevende fase som skaper usikkerhet og utrygghet blant våre medarbeidere, sier Svartbekk.