Aktuelt

Da Politidirektoratet besluttet ny tjenestestedsstruktur 13. januar 2017, startet en periode på 8 uker der berørte kommuner har anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet. Det kan klages på beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner.

Klageordningen er beskrevet i en egen forskrift - forskrift om klageordning for berørte kommuner

Med klagefrist innen utgangen av 10. mars, har 52 kommuner så langt klaget på beslutninger om endringer i inndeling av lensmanns- og politistasjonsdistrikter, eller sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer.  Det kan ta litt tid før absolutt alle klager er kommet inn og registrert hos Politidirektoratet. Det legges derfor opp til en offentliggjøring av antall klager og hvilke kommuner som har klaget, et stykke ut i uke 11. 

Klagebehandlingen

Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og den skal angi hvilke endringer i avgjørelsen kommunen ønsker, eller om kommunen ønsker avgjørelsen helt eller delvis opphevet på grunn av forhold ved saksbehandlingen. I tråd med Prop. 61 LS (2014-2015) og Innst. 306 S (2014-2015) vil det være adgang til å klage både på grunnlag av feil i saksbehandlingen og på innholdet i vedtaket. Det vil ved klagebehandlingen kunne legges vekt på øvrige forhold enn ivaretakelse av de prosessuelle minimumskravene, blant annet ivaretakelse av sentrale krav til politiet jfr. Prop 61 LS, kvaliteten i arbeidet som er lagt frem for kommunene i forkant, samt andre forhold som har betydning for helheten i politiets lokale tilgjengelighet.

Opprettholdes avgjørelsen, sender direktoratet klagen videre til Justis- og beredskapsdepartementet sammen med direktoratets merknader. Klagen skal oversendes departementet innen tre uker etter at klagen ble mottatt.  (§5 - forskrift om klageordning for berørte kommuner)

Klager som må avvises
Politidirektoratet har mottatt enkelte klager som vurderes å falle utenfor klageforskriftens virkeområde . For eksempel har enkelte kommuner klaget på politidistriktenes inndeling i geografiske driftsenheter. Denne inndelingen avgjøres gjennom lokale forhandlinger mellom politidistriktet og de ansattes organisasjoner, og er ikke en del av Politidirektoratets beslutning om ny lokal organisering. Derfor er dette forholdet heller ikke omfattet av klageforskriften, og slike klager skal avvises. Kommuner som sender klager som ikke oppfyller vilkårene i forskriften, vil få anledning til å rette sin klage med kort frist. Dersom feilen ikke rettes innen fristen, vil klagen måtte avvises. 

Sendes til Politidirektoratet

Klagene skal sendes til Politidirektoratet innen 10. mars. Alle klagene skal vurderes av Politidirektoratet, som vil ta stilling til om det er grunnlag for å omgjøre noen av beslutningene, eller om klagen videresendes til Justis- og beredskapsdepartementet for endelig avgjørelse.

Anledning til å uttale seg om klager

Berørte kommuner vil få anledning til å uttale seg om de klager som fremsettes overfor Politidirektoratet. Klager vil bli forelagt for de kommuner som blir berørt, med en kort frist for uttalelse. Politidirektoratet anser kommuner i samme politidistrikt som klager som berørte kommuner.

Les spørsmål og svar om nærpolitireformen og ny organisering av politiet.