Aktuelt

Det betyr at hvert politidistrikt skal beslutte lokalisering og antall fremtidige søkersteder for pass og nasjonalt ID-kort med eID. Politidirektoratet har sendt ut føringer for denne prosessen, og skulle det oppstå store ulikheter kan saken diskuteres med Politidirektoratet og løftes til Nasjonal ledergruppe. I den videre prosessen skal blant annet kravet til økt sikkerhet ved passutstedelse veies opp mot publikums reisevei. Avgjørelsene om lokalisering og organisering skal være tatt i uke 15 eller 16.

 

Nye pass nasjonalt ID-kort
Fra 1. april 2018 planlegger politiet å utstede nye pass og nasjonale ID-kort med elektronisk ID (eID). Internasjonale krav setter sterke føringer til sikkerheten i disse dokumentene. Spesielt vil kravene til ID-kontroll bli strengere for å redusere faren for misbruk. Riksrevisjonen har også påpekt ovenfor Politidirektoratet at arbeidet med sikkerheten og ID-kontroll ved utstedelse av pass må styrkes.

 

Søknad
Bestilling av time gjøres på politiets nettsider. Alle søkere må møte personlig hos politiet eller utenriksstasjoner for verifisering av identitet, samt for opptak av biometri som skal lagres i passet eller nasjonalt ID-kort. Organiseringen av utstedelsesprosessen innebærer en to-deling av saksbehandlingen (første- og andrelinje). Skrankepunktene ved tjenestestedene som skal behandle søknader om pass og nasjonalt ID-kort vil utgjøre førstelinje. Andrelinje vil etableres i Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF).