Aktuelt

Politidirektoratet besluttet ny tjenestestedsstruktur i norsk politi 13. januar 2017. Det er etablert en egen klageordning for berørte kommuner. Denne er beskrevet i en egen forskrift .

Klagebehandlingen i tall

  • Politidirektoratet mottok totalt 72 klager innen klagefristen utløp 10. mars
  • Av disse er 55 klager tatt til behandling
  • De resterende 17 klagene angikk forhold som ligger utenfor klageordningens virkeområde. Kommunene fikk anledning til å rette disse innenfor forskriften. Fristen for å rette klagen er nå utløpt
  • Klagene omhandler 50 beslutninger om endringer i politiets tjenestestedsstruktur
  • 41 av disse sakene gjelder avvikling av et lensmannskontor
  • 9 av sakene handler om inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter

At det er flere klager (55) enn saker (50), skyldes at flere kommuner i enkelte tilfeller har klaget på samme beslutning.

Se oversikt over klagesakene  i vedlegget til høyre

Les mer om klageordningen her

Justisdepartementet avgjør endelig

Alle klager får en grundig behandling. Politidirektoratet ser spesielt etter ny informasjon og nye forhold som kan være med å endre den beslutningen som er tatt.  I de sakene der Politidirektoratet opprettholder sin avgjørelse, skal direktoratet i følge forskriften sende klagen videre til Justis- og beredskapsdepartementet sammen med direktoratets merknader. Klagen skal oversendes departementet innen tre uker etter at klagen ble mottatt. Departementet kan treffe ny avgjørelse eller oppheve direktoratets avgjørelse helt eller delvis og sende saken tilbake til direktoratet til ny behandling. Departementets avgjørelse kan i følge forskriften ikke påklages.

Status i klagebehandlingen

Så langt i saksbehandlingen er Politidirektoratet i hovedsak godt kjent med de forholdene som trekkes fram i klagesakene. Fram til nå er 29 klagesaker behandlet ferdig i direktoratet, og sendt videre til departementet (pr 24. mars). På bakgrunn av klagen fra Årdal kommune, og en helhetsvurdering, har Politidirektoratet besluttet å omgjøre sitt vedtak om å avvikle Årdal lensmannskontor. I vedtaket om omgjøring er det lagt særlig vekt på forhold knyttet til saksmengde, oppdragsmengde, kriminalitetsutfordringer og bosettingsmønster i Årdal kommune, samt bosettingsmønster i Indre Sogn.