Aktuelt

Rapporten omhandler registrerte straffbare forhold blant barn og unge i alderen 10 - 22 år fra 2012 til 2016.  I denne perioden sank anmeldte forhold hvor barn og unge er registrert som mistenkt, siktet eller domfelt fra 56 700 til 45 300.

Antall registrerte forhold øker med alder, og type lovbrudd varierer med alder. Blant barn og unge mellom 10-14 år utgjorde vinningslovbruddene 40 prosent av alle forhold i 2016. Vinningslovbruddene var også den største kriminalitetstypen blant barn og unge mellom 15-17 år, og sto for 22 prosent av forholdene i denne aldersgruppen i 2016. For unge mellom 18-22 år utgjorde narkotikalovbruddene den største andelen av forholdene og utgjorde 25 prosent. I 2016 var 84 prosent av alle forholdene registrert på gutter. Denne andelen har vært stabil siden 2012. 

Nasjonale selvrapporteringsundersøkelser viser at det er en endring i ungdomsrollen. Det har vært en nedgang de siste årene av ungdom som har drukket seg beruset, røyker og som bruker narkotika. Ungdommen trives bedre på skolen og det er færre som skulker. Mange unge har et betydelig sosialt nettverk gjennom ulike sosiale medier, og flere bruker mer tid på internett og sosiale medier enn å være ute med andre ungdommer.

Rapporten kan lastes ned til høyre på siden.