Aktuelt

Sakene gjelder tap av førerrett for bilførere med lav promille. 1. februar 2012 ble det gjort endringer i forskriftene som gjelder grenser for lav promille eller påvirkning av andre berusende eller bedøvende midler. Ved en feil glemte Samferdselsdepartementet å sette i kraft den lovbestemmelsen som hjemlet endringene i forskriften, samtidig som det ble oppfattet at lovendringen var trådt i kraft.

Resultatet ble at flere bilførere i tidsrommet 1. februar 2012 til 31. mars 2017 ble fratatt føreretten uten lovhjemmel. Hvor mange dette gjelder, vet politiet foreløpig ikke. Hvert politidistrikt vil gjennomgå aktuelle saker i tidsrommet, og iverksette strakstiltak for å rette opp i de feil som er begått.

Følgende tiltak er iverksatt:

  • Saker hvor tapsperioden løper, og hvor vedkommende har vedtatt ileggelse av tap av førerretten ilagt av påtalemyndigheten: Politidistriktene sender saken til statsadvokaten med anmodning om delvis opphevelse av forelegget, det vil si ileggelse av tap av førerett. Beslaglagte førerkort som er i behold må utleveres. Vedkommende bilførere henvises til vegvesenets trafikkstasjoner for kostnadsfritt gjenervev av førerkortet.
  • Saker hvor tapsperioden løper, og vedkommende er fradømt føreretten i en domstol: Ansvarlig påtalejurist i politiet skal snarest trekke tilbake ordren om fullbyrdelse av tap av førerett. Dette gjelder også om fullbyrdelsesordre er gitt av statsadvokat. Beslaglagte førerkort som er i behold må utleveres. Er dommen ikke rettskraftig, bør dommen ankes av påtalemyndigheten. Vedkommende bilførere henvises til vegvesenets trafikkstasjoner for kostnadsfritt gjenervev av førerkortet.
  • Saker under etterforsking: Beslaglagte førerkort må utleveres.
  • Saker hvor tapsperioden er utløpt: Riksadvokaten har bedt politiet i denne omgang konsentrere innsatsen om å identifisere og få omgjort de mest aktuelle sakene. Inntil videre avventes utfallet av dette arbeidet før Riksadvokaten gir anvisning på hvordan politiet skal gå frem i de eldre sakene der personene har fått førerkortet tilbake.

Riksadvokaten har sendt ut skriv til politimestrene og statsadvokatene om saken.