Råd fra politiet

Tilrettelagte avhør av barn og særlig sårbare voksne

Tilrettelagte avhør skal gjennomføres i saker hvor barn og særlig sårbare vitner avhøres i saker om seksuallovbrudd, kjønnslemlestelse, mishandling i nære relasjoner, drap og kroppsskade.

Fra anmeldelse til avhør

Barn, psykisk utviklingshemmede og personer med tilsvarende funksjonsnedsettelse er særlig sårbare og har et særskilt krav på beskyttelse.

Ved mistanke

Mistanke om overgrep mot barn eller sårbare voksne?

Barnehusenes oppgave

Barnehusene er opprettet av regjeringen og skal forholde seg til barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemming hvor det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for:

Utgifter knyttet til tilrettelagt avhør

Utgifter knyttet til gjennomføring av tilrettelagt avhør

Gå til lokalinformasjon