Sør-Trøndelag politidistrikt

Politidistriktet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i politidistriktenes lokale organisering (politistasjoner og lensmannskontor). Målet er at den nye organiseringen skal gi et bedre og mer tilstedeværende politi. For å skape et godt resultat er det viktig med god involvering av kommuner og tjenestemannsorganisasjoner. 

Før sommeren la politimesteren i Trøndelag fram et diskusjonsgrunnlag for strukturen i det nye distriktet. Det har kommet en rekke innspill og uttalelser på dette, eksterne og interne. Nå er høringsfristen over og du kan lese høringssvarene her. 

Det endelige forslaget til lokal struktur skal oversendes politidirektoratet innen 15.12.16. Før den tid har vi gjennomført høringskonferanser og sendt et forslag ut på høring. Etter at POD har vurdert forslaget skal det sendes ut på nytt til høring, før POD tar en avgjørelse. Denne avgjørelsen kan kommunene klage inn til Justisdepartementet. 

I høst vil har politimesteren besøkt kommunestyrer og formannskap for å ta imot innspill og diskuteres struktur med lokale politikere. 

Lokal tidslinje:

Det ble arragnert høringskonferanser i Trondheim 25. september og i Steinkjer 27. september Høringskonferanse Steinkjer 

Politimesterens forslag til fremtidig geografisk struktur ble deretter sendt på høring til kommunene 03.10.16 med høringsfrist 14.11.16. 

Før endelig forslag ble utarbeidet ble det også gjennomføres workshops internt i politidistriktet med risiko- og sårbarhetsvurdering som hovedtema. 

Nå,i etterkant av den formelle høringen med kommunene, vil endelig forslag til ny geografisk struktur bli utarbeidet. Etter lokal behandling i ledergruppen og styringsgruppen blir politimesterens forslag behandlet i lokalt IDF. 

Politimesterens tilrådning til effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder oversendes POD innen 15. desember 2016 for videre behandling. 

Endring i driftsenhetsstrukturen avgjøres lokalt. Lokale forhandlinger skal være gjennomført innen 1. april 2017. 

Styringsgruppen består av:

 • Leder av KS-Nord-Trøndelag
 • Nestleder KS-Nord-Trøndelag
 • Rådmann i Verdal
 • Ordfører i Grong
 • Ordfører i Overhalla
 • Varaordfører i Stjørdal
 • Ordfører på Frøya
 • Rådgiver, Steinkjer kommune
 • Leder, KS Sør-Trøndelag
 • Administrasjonssjef Gunnar Smeby
 • FOE-leder Jan Birger Jakobsen         
 • Lensmann Anne Birgit Ulvin                       
 • Lensmann Anette Ertvåg                           
 • Stasjonssjef Arve Nordtvedt             
 • NPL Rune Halvorsen
 • PF Vidar Johnsen (vara Brit Krogstad)
 • NTL Liv Råd
 • PJ Kåre Jostein Svepstad                                              
 • HVO Ebbe Carsten Brødreskift