Strategier og analyser

I kolonnen til høyre finner du viktige dokumenter i arbeidet mot menneskehandel. 

Hva er menneskehandel?

Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove krenkelser av menneskerettighetene.

Menneskehandel forekommer når en person utnytter en annen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller organhøsting gjennom tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon.

Det er viktig å merke seg at et offer for menneskehandel kan omfatte alle mennesker, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet eller annen gruppetilhørighet. Samtykke til utnytting er uten betydning dersom personen er under 18 år, eller for en voksen person dersom samtykket er et resultat av fremsatt vold, tvang, trusler, bedrageri, forledelse, misbruk av myndighet eller misbruk av sårbar situasjon. 

Det juridiske rammeverk

 • Internasjonalt
  Protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn, som supplerer de forente nasjoners konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet (Palermo protokollen)
  Ratifisert av Norge i 2003
 • Regionalt
  Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel
  Ratifisert av Norge i 2008
 • Nasjonalt
  Straffeloven § 224
  Strafferamme på 10 år

Politiets ansvar for å forebygge, avdekke og straffeforfølge menneskehandlere

Hvert enkelt politidistrikt har et ansvar for å forebygge, avdekke og straffeforfølge menneskehandel. Ofre eller andre som ønsker å anmelde gjerningspersoner skal henvende seg til sitt lokale politi. Kripos har et nasjonalt ansvar for analyse, bistand til politidistriktene og deltakelse i det internasjonale arbeidet mot menneskehandel.

Politiets ansvar overfor ofrene

Politiet har plikt til å identifisere mulige ofre for menneskehandel i alle situasjoner der de kommer i kontakt med personer som de mistenker kan være et offer for menneskehandel. I slike tilfeller skal politiet tilby personen samtale med bistandsadvokat og hjelpetiltak som har kompetanse på bistand til ofre for menneskehandel.

Politiet kan ha samtaler med mulige ofre med bistandsadvokat og annen tillitsperson til stede. Uten forutgående anmeldelse kan politiet gi informasjon om gangen i en etterforskning, vitneansvar, rettsoppmøter osv. En samtale i forkant av en eventuell anmeldelse kan oppklare en rekke spørsmål før man avlegger et formelt avhør.

Rett til bistandsadvokat
Personer som er identifisert som mulig offer for menneskehandel har krav på advokatbistand i forkant av anmeldelse. Etter anmeldelse har vedkommende rett til bistandsadvokat i alle stadier av straffesaken. Fornærmede har krav på en fast kontakt i politiet, og har sammen med bistandsadvokat rett til innsyn i alle sakens dokumenter i alle stadier av straffesaken.

Beskyttelse av offer og vitner
Politiet har plikt til å vurdere trusselsituasjonen som et offer for menneskehandel står overfor, og kan også gi beskyttelse til vitner som anmelder menneskehandlere.  Graden av beskyttelsesbehov og hvilke tiltak som skal iverksettes, blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Taushetsplikt
Politiet har taushetsplikt. Informasjon som politiet kommer i befatning med i forbindelse med etterforskning eller annen kontakt, vil bli behandlet etter strenge taushetsregler. Politiet ønsker en åpen og nyttig dialog med ofrene, hjelpeapparat og bistandsadvokater. Ved anmeldelser, avhør og rettsoppmøter har fornærmede krav på tolk. Tolkene politiet bruker er kvalifiserte og bundet av taushetsplikt.

Politiets ansvar for å ta imot søknader om arbeids- eller oppholdstillatelse

Personer som er identifisert som mulig offer for menneskehandel og som ikke har lovlig opphold i Norge, kan søke om midlertidig oppholdstillatelse (såkalt refleksjonsperiode) i henhold til utlendingsforskriften § 8-3, 1. ledd. Refleksjonsperioden kan ikke fornyes, men personen kan etter endt refleksjonsperiode søke om ny oppholdstillatelse i henhold til utlendingsforskriften § 83, 2. ledd.

Søknadene om refleksjon eller begrenset opphold fremmes hos utlendingsavsnittet ved nærmeste politidistrikt som registrerer og oversender saken til Utlendingsdirektoratet (UDI) for behandling. Eventuelle søknader om asyl må fremmes for Politiets utlendingsenhet (PU) i Oslo. Søker kan henvende seg til lokalt politidistrikt for hjelp til å komme i kontakt med PU.

Utlendingen kan også søke om retur til hjemlandet med International Organization for Migration Oslo, IOM Oslo, som har eget returprogram for ofre for menneskehandel. IOM tilbyr retur og reintegrering til offerets hjemland.

Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM)

KOM startet som et prosjekt med hjemmel i tiltak 29 i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2006-2009), Stopp menneskehandelen. Fra 1.januar 2011 ble KOM en permanent enhet, administrativt underlagt Politidirektoratet. Enheten styres av to ansatte ved Seksjon for forebygging og kriminalitetsbekjempelse.

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) skal være et virkemiddel for bedre samordning mellom myndigheter og organisasjoner. KOM skal:

 • bistå statlige virksomheter.
 • bistå det kommunale og regionale hjelpeapparatet.
 • bistå organisasjoner som yter bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel.
 • bidra med tverrfaglig informasjonsutveksling og kompetanseheving innen feltet menneskehandel.

KOM har ikke en operativ rolle i enkeltsaker.

Overordnede mål
Enhetens overordnede mål er å bidra til å redusere forekomsten av menneskehandel i Norge. KOM skal i samhandling med sentrale aktører arbeide for å redusere:

 • antall personer som rekrutteres og utnyttes i menneskehandel i Norge.
 • forekomsten av kriminelle nettverk som utøver menneskehandel i Norge.
 • bruken av Norge som transittland i menneskehandel.

Koordineringsenheten skal tilrettelegge for og støtte aktuelle hjelpetiltak og etater som bistår og beskytter mulige ofre for menneskehandel, og som bidrar til at gjerningspersoner kan straffeforfølges. 

KOM er en arena for samarbeid mellom etater og organisasjoner, og har etablert to grupper som har jevnlige møter, enten hver for seg eller i fellesskap.

Tverretatlig samarbeidsgruppe
Gruppen består av representanter fra Utlendingsdirektoratet (UDI), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og Velferdsdirektoratet (Avdir), Helsedirektoratet (Hdir), Arbeidstilsynet, høyere påtalemyndighet og politiet. 

Operativ samarbeidsgruppe
Gruppen består av representanter fra organisasjoner og prosjekter som gjør en aktiv innsats mot menneskehandelen. Operativ samarbeidsgruppe har blant annet representanter fra Prostituertes interesseorganisasjon (PION), International Organisation for Migration Oslo (IOM), Redd Barna, Kirkens Bymisjon, Pro sentret, ROSA-prosjektet, Røde Kors, Advokatforeningen, Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU) og NAV Grünerløkkas sosialtjeneste.

KOM tilbyr

 • Veiledning i sakshåndtering.
 • Nettverk.
 • Verktøy for identifisering og oppfølging av ofre for menneskehandel.
 • Informasjonsmateriell til potensielle ofre for menneskehandel.
 • Rapporter om omfang og utvikling.
 • Opplæring og kompetansehevingstiltak.