Tjenester

Dette kan du anmelde på nett

  • Tyveri av sykkel
  • Tyveri av mobiltelefon
  • Tyveri fra privatperson på offentlig sted (for eksempel lommebok eller veske)
  • Tilgrising eller skadeverk på bygning, kjøretøy eller båt

Ved tyveri
Det holder å sende én anmeldelse ved tyveri av flere gjenstander samtidig, eller på samme sted. Du bør ta kontakt med ditt lokale hittegodskontor for å sjekke om gjenstanden(e) er funnet.

Ved hendelse i utlandet
Skal du anmelde et forhold som skjedde i utlandet, fyll i ditt postnummer i Norge i feltet 'gjerningsadresse'. I feltet 'politidistrikt', velg distriktet der du bor.

I disse tilfellene må anmeldelse leveres ved fremmøte hos politiet:

  • Anmeldelse fra bedrifter, organisasjoner, sameier og borettslag.
  • Innbrudd i, eller tyveri fra bolig, bod, hytte, bil.
  • Hvis trusler eller vold har vært involvert i en hendelse, og du skal anmelde dette.
  • Hvis du kan beskrive gjerningspersonen.
  • Hvis du er utenlandsk statsborger.
  • Hvis du har folkeregistrert adresse i utlandet.

Velg politidistriktet der hendelsen skjedde som mottaker av anmeldelsen når du sender den inn, unntatt ved forhold som har skjedd i utlandet.

Du mottar bekreftelse med anmeldelsesnummer fra politiet innen 14 dager. (I perioden juli - august kan det ta litt lenger tid på grunn av feireavvikling.)

Anmeld tyveri fra privatperson på offentlig sted (for eksempel din lommebok/veske)

Kun tyveri av løsøre fra privatperson.

Anmeld tyveri av mobiltelefon

Viktig: Du må selv sørge for å sperre SIM-kortet hos din mobiloperatør.

Anmeld tilgrising/skadeverk på bygning, kjøretøy eller båt

Kun den som er registrert eier kan foreta anmeldelse av skadeverk på bil. Registreringsnummeret må oppgis i fritekstfeltet i anmeldelsen. 

Anmeld stjålet sykkel

Hvis sykkelen er stjålet i forbindelse med innbrudd, eller du kan beskrive gjerningspersonen, må anmeldelse skje ved frammøte hos politiet.